รีเซต

'บิ๊กป้อม' หนุนกลุ่มป่าแก่งกระจาน เมืองโบราณศรีเทพ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก กระตุ้นท่องเที่ยว

'บิ๊กป้อม' หนุนกลุ่มป่าแก่งกระจาน เมืองโบราณศรีเทพ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก กระตุ้นท่องเที่ยว
มติชน
17 ธันวาคม 2563 ( 10:39 )
63
'บิ๊กป้อม' หนุนกลุ่มป่าแก่งกระจาน เมืองโบราณศรีเทพ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก กระตุ้นท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ที่ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 2/2563 โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมีนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 


พล.อ.กล่าวว่า ขอชื่นชมต่อการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลักดันพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและรับทราบ การจัดส่งผลการดำเนินงานเพิ่มเติมต่อศูนย์มรดกโลกเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก และกล่าวสนับสนุนการนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลก เนื่องจากการเห็นว่าจะเป็นกลไกหนึ่ง ในการดำเนินการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติแล้ว และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย และเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ด้านวัฒนธรรม โดยเพิ่มจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันผลักดัน การนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติอย่างเข้มแข็งพล.อ.ประวิตร กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการเพื่อผลักดันการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม หรือแหล่งมรดกทางธรรมชาติ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก ว่า นอกจากจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ความรัก และความหวงแหน ต่อแหล่งมรดกของท้องถิ่นแล้ว ยังทำให้แหล่งดังกล่าวเป็นที่รู้จักและสนใจในฐานะแหล่งท่องเที่ยว ของประเทศที่ได้รับการยกย่องเป็นแหล่งมรดกโลก หรือแหล่งที่อยู่ระหว่างการเตรียมการยกระดับ และในสภาวะที่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 การดำเนินการดังกล่าว จะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วยด้านนายวราวุธ กล่าวว่า ขอแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อสนับสนุนการดำเนินการผลักดัน การนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ที่ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กุยบุรี เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แม่น้ำภาชี ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก แหล่งที่ 6 ของราชอาณาจักรไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแหล่งที่ 3 ของราชอาณาจักรไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับคณะทูตประเทศสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกที่มีถิ่นพำนักอยู่ในไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง และสภาพพื้นที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจานและกุยบุรี และที่ประชุมยังได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อผลักดันพื้นที่กลุ่มป่า แก่งกระจานเป็นมรดกโลก ตามที่คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาตินำเสนอ ทส.จะได้ดำเนินการร่วมกับกต.ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง