เปิด 4 ด่าน รับคนไทยกลับจากมาเลเซีย ย้ำต้องมีใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองฯ

เปิด 4 ด่าน รับคนไทยกลับจากมาเลเซีย ย้ำต้องมีใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองฯ
77ข่าวเด็ด
30 มีนาคม 2563 ( 05:12 )
93
เปิด 4 ด่าน รับคนไทยกลับจากมาเลเซีย ย้ำต้องมีใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองฯ

สงขลา – สะเดา เปิดจุดผ่านแดนรวม 4 แห่ง ในจังหวัดสงขลา สตูล และนราธิวาส เพื่อให้คนไทยจากประเทศมาเลเซียเดินทางกลับประเทศไทย ย้ำต้องมีใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการเดินทางกลับที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯออกให้ ผู้ที่ไม่มีเอกสารดังกล่าว หรือไม่ได้อยู่ในรายชื่อ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยโดยเด็ดขาด

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 ( นายณรงค์ ศศิธร) เอกอัครราชทูต เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ฉบับที่ 15 / 2563 ตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ( ฉบับที่ 1 )

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ข้อ 3 ( 5 ) ให้มีการปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่ผู้ที่มีสัญชาติไทย ให้ติดต่อสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ในประเทศที่พำนักในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้ จังหวัดสตูล สงขลา และนราธิวาส แจ้งว่า จะอํานวยความสะดวกให้คนไทยในมาเลเซีย เดินทางกลับเข้าไทยที่จุดผ่านแดน 4 แห่ง ได้แก่ 1. ท่าเรือตำมะลัง 2. วังประจัน 3.สะเดา และ 4. สุไหงโก-ลก

การขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนไทย-มาเลเซีย สำหรับคนไทยในมาเลเซียที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนไทย-มาเลเซียทั้งสี่ด่านต้องมีเอกสารในการผ่านแดน ดังนี้

1. ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง โดยในใบรับรองแพทย์ต้องระบุข้อความ “Fit to Travel” และมีอายุไม่เกิน 72 ช.ม. ในขณะเดินทางผ่านแดน

2. หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ออกให้ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ ผู้ไม่มีเอกสารทั้งสองรายการข้างต้น และหรือไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยทราบล่วงหน้า จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทยโดยเด็ดขาด

คนไทยในมาเลเซียที่มีใบรับรองแพทย์ Fit To Travel แล้ว สามารถขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้ โดยขอให้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนและ upload ใบรับรองแพทย์ Fit to Travel แบบออนไลน์ที่ https://forms.gle/GYpnZ9bZCE8saJmK9

หลังจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตรวจสอบข้อมูลและส่งหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยให้ผู้ลงทะเบียนทางอีเมล์ ภายในกำหนดเวลา ดังนี้

– สำหรับผู้ลงทะเบียนในวันจันทร์-ศุกร์ ก่อนเวลา 12.00 น. (เที่ยงตรง) ของแต่ละวัน จะได้รับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยก่อนเวลา 17.00 น.ของวันเดียวกัน

– สำหรับผู้ลงทะเบียนในวันจันทร์-พฤหัสบดี หลังเวลา 12.00 น. (เที่ยงตรง) ของแต่ละวัน จะได้รับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยก่อนเวลา 17.00 น.ของวันถัดไป

– สำหรับผู้ลงทะเบียนในวันศุกร์ หลังเวลา 12.00 น. ( เที่ยงตรง ) และในวันเสาร์-อาทิตย์ จะได้รับหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยก่อนเวลา 17.00 น. ของวันจันทร์

ผู้ไม่สะดวกขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยแบบออนไลน์สามารถติดต่อขอได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ( ต้องนำใบรับรองแพทย์ Fit to Travel มาด้วย ) ดังนี้

– สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 10.30-13.00 น. และ 14.00-15.30 น.

– สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู โดยขอให้นัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ที่ โทร. +6097430640 และ +60196675266

– สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง โดยขอให้นัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ที่ โทร. +60 12 391 4866

ต้องการสอบถาม โปรดติดต่อ 1. +60 17 700 4822  2. +60 11 1172 1963  3. +60 11 1160 8379

สำหรับบรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะเดา ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา วันนี้  ( 30 มีนาคม ) ยังคงมีรถบรรทุกสินค้าผ่านเข้า -ออก ระหว่างประเทศตามปกติ แต่ยังไม่พบคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียแต่อย่างใด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบอกว่า ประกาศดังกล่าวเพิ่งเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวานนี้  ( 29 มี.ค. ) คนไทยที่ต้องการกลับคงอยู่ระหว่างการขอใบรับรอง หรือเอกสารต่างๆตามขั้นตอน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง