รีเซต

ศาล รธน.ไม่รับคำร้อง 'ณฐพร โตประยูร' ขอวินิจฉัย ส.ส.ฝ่ายค้าน-รัฐบาล ปมเสนอร่างแก้ไข รธน.

ศาล รธน.ไม่รับคำร้อง 'ณฐพร โตประยูร' ขอวินิจฉัย ส.ส.ฝ่ายค้าน-รัฐบาล ปมเสนอร่างแก้ไข รธน.
มติชน
7 มกราคม 2564 ( 16:35 )
86
ศาล รธน.ไม่รับคำร้อง 'ณฐพร โตประยูร' ขอวินิจฉัย ส.ส.ฝ่ายค้าน-รัฐบาล ปมเสนอร่างแก้ไข รธน.

เมื่อวันที่ 7 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องกรณีที่ นายณฐพร โตประยูร ใช้สิทธิในฐานะปวงชนชาวไทยและสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ยื่นคำร้องและคำร้องเพิ่มเติมขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 25 มาตรา 50 (1) และมาตรา 210วรรคหนึ่ง ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 7 มาตรา 41 วรรค 1 และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ  2562  ข้อ 6 ประกอบหลักกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเงียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ว่า การกระทำของนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ และคณะ และนายวิรัช รัตนเศรษฐ และคณะ ที่เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ…พ.ศ… จำนวน 2 ฉบับ เป็นกระทำเพื่อให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 3 และมาตรา 255 ซึ่งการกระทำดังกล่าวใช้บังคับไม่ได้ตามมาตรา 5 และร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ..พ.ศ… จำนวน 2 ฉบับดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 3 มาตรา 5 และมาตรา 255 หรือไม่

 

ทั้งนี้ ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า การยื่นคำร้องของนายณฐพร โดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 41 วรรคหนึ่ง จะต้องเป็นกรณีอยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 7 ด้วย โดยความในมาตรา 13 บัญญัติไว้ว่าคดีอื่นที่รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นกำหนด ให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา 25 มาตรา 50 (1) และมาตรา 210 วรรคหนึ่ง ที่นายณฐพร กล่าวอ้างไม่ให้สิทธิแก่นายณฐพร ยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้วินิจิฉัยตามคำร้อง เมื่อนายณฐพร ไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตามวิธีการเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ศาลจึงไม่อาจรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง