รีเซต

กกต.แจ้งผู้สนใจลงเลือกตั้งซ่อม หลักสี่ เตรียมเอกสารให้พร้อม ก่อนยื่นใบสมัคร

กกต.แจ้งผู้สนใจลงเลือกตั้งซ่อม หลักสี่ เตรียมเอกสารให้พร้อม ก่อนยื่นใบสมัคร
มติชน
30 ธันวาคม 2564 ( 11:47 )
31
กกต.แจ้งผู้สนใจลงเลือกตั้งซ่อม หลักสี่ เตรียมเอกสารให้พร้อม ก่อนยื่นใบสมัคร

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง จะต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย 1.หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง ซึ่งต้องมีคำรับรองด้วยว่าได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด  2.หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 45 (2)

 

โดยหลักฐานการเสียภาษี ได้แก่ ปีภาษี 2562 ปีภาษี 2563 และปีภาษี 2564 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุการไม่ได้เสียภาษี (ตามแบบ ส.ส. 4/7) 3. เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 10,000 บาท   4.เอกสารและหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด  กรณีเอกสารและหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนให้คืนเอกสารและหลักฐานให้ผู้สมัครนั้น ตาม พ.ร.ป.ว่าการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง