รีเซต

ครม.ไฟเขียวประกาศก.พาณิชย์ 'สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ห้ามส่งออก-นำเข้า-ผ่านราชอาณาจักร'

ครม.ไฟเขียวประกาศก.พาณิชย์ 'สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ห้ามส่งออก-นำเข้า-ผ่านราชอาณาจักร'
มติชน
4 มกราคม 2565 ( 14:12 )
23
ครม.ไฟเขียวประกาศก.พาณิชย์ 'สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ห้ามส่งออก-นำเข้า-ผ่านราชอาณาจักร'

ข่าววันนี้ 4 มกราคม น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. … ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

 

ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อเท็จจริง และพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (TRIPS) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ จุดผ่านแดนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

น.ส.รัชดา กล่าวว่า โดยร่างกฎกระทรวงมีสาระสำคัญ อาทิ 1.กำหนดให้สินค้าละเมิด เครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นสินค้าต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร ยกเว้นกรณีของติดตัวในปริมาณที่ไม่มากเกินสมควร โดยไม่มีลักษณะในเชิงพาณิชย์ 2.กำหนดให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ สามารถแจ้งข้อมูลเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ต่อพนักงานศุลกากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กรมศุลกากรกำหนด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสินค้าที่มีเหตุสงสัยว่าจะมีการละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงพาณิชย์จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง