รีเซต

เช็กมติ ครม. 5 ตุลาคม 2565 แต่งตั้ง-โยกย้าย ครบทุกตำแหน่ง

เช็กมติ ครม. 5 ตุลาคม 2565 แต่งตั้ง-โยกย้าย ครบทุกตำแหน่ง
มติชน
5 ตุลาคม 2565 ( 16:26 )
50
เช็กมติ ครม. 5 ตุลาคม 2565 แต่งตั้ง-โยกย้าย ครบทุกตำแหน่ง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติอนุมัติเห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง ดังนี้

  • สำนักนายกรัฐมนตรี

ครม.มีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอให้ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไปรักษาราชการแทนหรือไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งเป็นต้นไป เพื่อให้การบริหารราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 มีมติอนุมัติให้รับโอน นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหารระดับสูง) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งเดิมที่เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้อยู่ระหว่างขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเดิมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

ครม.รีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายนรุตม์ ธัญวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ครม.มีมติรับทราบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ การแต่งตั้งโฆษก อว. (ฝ่ายการเมือง) และโฆษก อว. (ฝ่ายข้าราชการประจำ)  เนื่องจาก นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง โฆษก อว. ได้ลาออกจากตำแหน่งโฆษก อว. ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายรัฐบาลและการประสานงานเชื่อมโยงกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงอื่น ๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อว.  จึงได้แต่งตั้ง นายดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ อว. เป็น โฆษก อว. (ฝ่ายการเมือง)  และ นายศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. เป็นโฆษก อว. (ฝ่ายข้าราชการประจำ)

  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครม.มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

  • กระทรวงศึกษาธิการ

ครม.มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้

1. นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
3. นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
4. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

  • กระทรวงอุตสาหกรรม

ครม.มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้

1.นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2.นายใบน้อย สุวรรณชาตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
3.นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
4.นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

  • กระทรวงยุติธรรม

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง นายโฆสิต สุวินิจจิต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

  • กระทรวงมหาดไทย

ครม. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม จำนวน 5 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมจะดำรงตำแหน่งครบวาระสองปีในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ดังนี้

1. นายสิทธิพร หาญญานันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงแรมประเภทที่ 1
2. นายธรณินทร์ สิริพัฒโนดมสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงแรมประเภทที่ 2
3. นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงแรมประเภทที่ 3
4. นายสุรเชษฐ วรวงศ์วสุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงแรมประเภทที่ 4
5. นายชัยรินทร์ นุกูลกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรงแรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

  • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ครม.มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้ง นายปณิธิ ชุณหสวัสดิกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านนิติศาสตร์) ในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

โดยผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ในครั้งต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง