'บิ๊กป้อม' ถกคอนเฟอเรนซ์ กก.สภาพภูมิอากาศ ย้ำปลูกป่า ลดก๊าชเรือนกระจก ช่วงโควิด-19 ระบาด

'บิ๊กป้อม' ถกคอนเฟอเรนซ์ กก.สภาพภูมิอากาศ  ย้ำปลูกป่า ลดก๊าชเรือนกระจก ช่วงโควิด-19 ระบาด
มติชน
4 มกราคม 2564 ( 11:45 )
25
'บิ๊กป้อม' ถกคอนเฟอเรนซ์ กก.สภาพภูมิอากาศ  ย้ำปลูกป่า ลดก๊าชเรือนกระจก ช่วงโควิด-19 ระบาด

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 1/2564 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่รองประธานกรรมการคนที่ 1 นายชุตินทร คงศักดิ์รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่รองประธานกรรมการคนที่ 2 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายเกียรติชาติ ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ทำหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบต่อระดับเส้นฐานอ้างอิง (baseline) ภาคป่าไม้ (ระดับการปล่อยอ้างอิงภาคป่าไม้ (Forest Reference Emission Level: FREL) และระดับอ้างอิงภาคป่าไม้ (Forest Reference Level: FRL)) และมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดส่งระดับเส้นฐานอ้างอิง (baseline) ภาคป่าไม้ดังกล่าว ต่อสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป โดยการดำเนินงานดังกล่าวจะนำไปประเมินศักยภาพการลดและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ เพื่อใช้ตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกภาคส่วนร่วมกับประชาคมโลกนอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบคำสั่งคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ที่ 1/2636 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) และรับทราบการจัดส่งการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution : NDC) ฉบับปรับปรุงของประเทศไทยพล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ มีเรื่องเพื่อพิจารณาที่สำคัญ คือ การส่งเส้นฐานอ้างอิง ภาคป่าไม้ของประเทศไทย ซึ่งจะนำไปประเมินศักยภาพ การลดและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ เพื่อใช้ในการตั้งเป้าหมาย ลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ ของประเทศต่อไป และขอขอบคุณ คณะกรรมการ ทุกท่าน ที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในการประชุม ขอให้ฝ่ายเลขาฯ นำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ไปสรุป และจัดทำรายงานการประชุม ต่อไป สำหรับมติคณะกรรมการ ขอให้มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ให้ที่ประชุมทราบอย่างสม่ำเสมอ


บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง