รีเซต

มท. ออกประกาศฯ ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง ห้องชุดไม่เกิน 3 ล้านบาท

มท. ออกประกาศฯ ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง ห้องชุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
มติชน
19 มกราคม 2565 ( 15:43 )
22
มท. ออกประกาศฯ ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง ห้องชุดไม่เกิน 3 ล้านบาท

ข่าววันนี้ 19 มกราคม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงส่งผลกระทบในด้านชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 64 กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการลดหย่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ในการโอนและการจำนองห้องชุดสำหรับผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท เป็นพิเศษ เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่พี่น้องประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และเป็นการส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

 

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวต่อว่า ในขณะนี้ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ลงวันที่ 12 มกราคม 65 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 65 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 65 โดยกำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอน และค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุด อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนห้องชุดดังกล่าวในคราวเดียวกัน ร้อยละ 0.01 สำหรับกรณีการโอนกรรมสิทธิ์และการจำนองห้องชุดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด โดยมีราคาซื้อขาย ราคาประเมินทุนทรัพย์ และวงเงินจำนอง ไม่เกิน 3 ล้านบาท สำหรับผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย

 

“การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่ครม.กำหนด ในครั้งนี้ จะทำให้ช่วยบรรเทาผลกระทบจากความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัย ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความมั่นคง” พล.อ.อนุพงษ์ฯ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง