ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง "พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์" นั่ง ผอ.ศูนย์โควิดจังหวัดชายแดนใต้

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง "พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์" นั่ง ผอ.ศูนย์โควิดจังหวัดชายแดนใต้
TNN ช่อง16
17 ตุลาคม 2564 ( 19:03 )
28
ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง "พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์" นั่ง ผอ.ศูนย์โควิดจังหวัดชายแดนใต้

วันนี้ (17 ต.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 21/2564 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปต่อเนื่อง เป็นลำดับ โดยมีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 กำหนดให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เป็นหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ดังกล่าว สมควรกำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ ในการบูรณาการการปฏิบัติราชการให้สามารถขับเคลื่อน ติดตาม และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการเฉพาะและชั่วคราว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่5/2563 เรื่อง การจัดตั้ง หน่วยงานพิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 

นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในคำสั่งนี้ "จังหวัดชายแดนภาคใต้" หมายความว่า จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา และอาจรวมพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนด

ข้อ 2 ให้มี "ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้"

ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (เรียกโดยย่อว่า "ศบค.ส่วนหน้า") มีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) เป็นผู้อำนวยการศูนย์ โดยมีองค์ประกอบ และหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

2.1  องค์ประกอบ

(1) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์) ผู้อำนวยการศูนย์

(2) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองผู้อำนวยการ 1

(3) ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองผู้อำนวยการ 2

(4) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รองผู้อำนวยการ 3

(5) ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ

(6) ปลัดกระทรวงคมนาคมกรรมการ

(7) ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ

(8) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ

(9) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกรรมการ

(10) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการ

(11) เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกรรมการ

(12)ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกรรมการ

(13) เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กรรมการ

(14) แม่ทัพภาคที่ 4 กรรมการ

ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

(15) อธิบดีกรมการแพทย์ กรรมการ

(16 ) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ

(17) อธิบดีกรมอนามัย กรรมการ

(18 ) เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกรรมการ

(19 ) ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กรรมการ

(20) ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กรรมการ

(21) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กรรมการ

(22 ) ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กรรมการ

(23 ) ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 กรรมการ

ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

(24 ) ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี กรรมการ

(25 ) อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการและเลขานุการ

(26 ) ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (1)

(28) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ได้รับมอบหมายกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (2)

(28) ผู้อำนวยการกองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (3) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

(29 ) เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (4)

2.2  หน้าที่และอำนาจ

(1) กำหนดแนวทางการบูรณาการ ประสานงาน ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตาม การปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้คลี่คลายโดยเร็วตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด - 19 กำหนด

(2) ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อให้การดำเนินการของ ศบค.ส่วนหน้า และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) กลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

โควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 มอบหมาย ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจในข้อนี้ ให้ ศบค.ส่วนหน้า เสนอนายกรัฐมนตรีวินิจฉัย

ข้อ 3  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจของ ศบค.ส่วนหน้า ตามคำสั่งนี้

ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศบค.ส่วนหน้า ตามที่ร้องขอ

ข้อ 4 ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้การสนับสนุน

การดำเนินงานของ ศบค.ส่วนหน้า และให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านงบประมาณและงานด้านธุรการ ตามความจำเป็นและเหมาะสมให้แก่ ศบค. ส่วนหน้า

ข้อ 5 ให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ

ตามหน้าที่และอำนาจตามคำสั่งนี้ เป็นผู้ปฏิบัติงานใน ศบค.ส่วนหน้า ตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

คลิกอ่านประกาศราชกิจจานุเบกษา


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง