รีเซต

เช็กเลย ! หลักเกณฑ์ใหม่บินในประเทศ ข้อควรปฏิบัติผู้โดยสาร เริ่ม 1 พ.ค.นี้

เช็กเลย ! หลักเกณฑ์ใหม่บินในประเทศ ข้อควรปฏิบัติผู้โดยสาร เริ่ม 1 พ.ค.นี้
มติชน
30 เมษายน 2563 ( 18:59 )
167
1
เช็กเลย ! หลักเกณฑ์ใหม่บินในประเทศ ข้อควรปฏิบัติผู้โดยสาร เริ่ม 1 พ.ค.นี้

เช็กเลย ! หลักเกณฑ์ใหม่บินในประเทศ ข้อควรปฏิบัติผู้โดยสาร เริ่ม 1 พ.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 เม.ย. เพจไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความว่า ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (1 พ.ค. 63) กระทรวงคมนาคมจะเปิดเส้นทางการบินภายในประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทาง ในช่วงที่โรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาด โดยมีแนวทางดังนี้

ผู้ดำเนินการเดินอากาศ
(1) จำกัดจำนวนที่นั่งบนเครื่องบิน จัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ที่นั่ง ระหว่างผู้โดยสารแต่ละคน ยกเว้น
– สภาพทางกายภาพของที่นั่งส่วนใดส่วนหนี่งของเครื่องบิน มีระยะห่างเพียงพอที่จะป้องกันการติดต่อสัมผัส และการแพร่เชื้อโรค
– เป็นอากาศยานขนาดเล็กที่มีจำนวนที่นั่งทั้งหมด ไม่เกิน 19 ที่นั่ง และปฏิบัติการบินแบบเช่าเหมาลำ
– เป็นอากาศยานที่มีจำนวนที่นั่งทั้งหมด ไม่เกิน 90 ที่นั่ง โดยให้จำหน่ายบัตรโดยสารได้ไม่เกิน 70% ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด
(2) ถ้าสนามบินต้นทางไม่มีการตรวจคัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้บริการ
– ให้ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นเครื่อง และสังเกตอาการโดยทั่วไป ถ้าพบว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
– ถ้าเห็นว่ามีความเสี่ยง ให้งดการออกบัตรขึ้นเครื่องแก่ผู้โดยสารนั้น
(3) กำหนดให้รักษาระยะห่างของผู้โดยสารตลอดระยะเวลาเดินทาง
– การลำเลียงผู้โดยสารขึ้นและลงจากอากาศยาน ไม่ว่าจะดำเนินการด้วยการเดินเท้า การใช้รถบัสหรือสะพานเทียบอากาศยาน
– การรวมกลุ่มในขณะจัดเก็บสัมภาระในที่เก็บของเหนือศีรษะและการเข้าแถวรอใช้ห้องน้ำในห้องโดยสาร
(4) งดการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในระหว่างการปฏิบัติการบิน ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็น อาจจัดน้ำดื่มให้บริการแก่ผู้โดยสารได้ แต่ต้องห่างจากผู้โดยสารคนอื่นให้มากที่สุด
(5) จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลไว้ให้บริการแก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสม

(6) กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเครื่องบินใช้อุปกรณ์ช่วยป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ดังนี้
– นักบินให้สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
– ลูกเรือให้สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือยาง ตลอดระยะเวลาปฏิบัติการบิน และอาจใช้อุปกรณ์อื่นร่วมด้วยได้ เช่น แว่นตา อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า หรือชุดป้องกันเชื้อโรค เป็นต้น
– จัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดชีวภาพ ให้เพียงพอและเหมาะสมในแต่ละเที่ยวบิน
(7) การบินที่ใช้เวลามากกว่า 90 นาที ให้สำรองที่นั่ง 2 แถวหลังสุดด้านใดด้านหนึ่งไว้ สำหรับแยกกักผู้โดยสารที่ป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วย เพื่อเฝ้าสังเกตอาการและป้องกันการแพร่กระจายของโรค
(8) กรณีที่พบผู้โดยสารหรือลูกเรือที่มีอาการป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคโควิด-19 ขณะอยู่บนเครื่องบิน ให้ดำเนินการดังนี้
– ให้แยกกักผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าจะป่วยนั่งที่ที่นั่งริมหน้าต่างด้านขวาแถวหลังสุด ให้ห่างไกลจากผู้โดยสารคนอื่นมากที่สุด
– ให้กันห้องน้ำห้องหลังสุดไว้ใช้สำหรับกรณีการกักกันโรคโดยเฉพาะ
– ให้มอบหมายลูกเรือคนหนึ่งทำหน้าที่ในพื้นที่แยกกัก และให้ลูกเรือที่ทำหน้าที่นั้น หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับลูกเรือคนอื่นในระยะใกล้กว่า 2 เมตร

– ให้นักบินแจ้งข้อมูลการตรวจพบผู้โดยสารหรือลูกเรือที่มีอาการป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วยให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ เพื่อรายงานไปยังปลายทาง
(9) แจ้งเตือนผู้โดยสารเพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขก่อนเดินทาง และระหว่างการเดินทาง โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยและอื่น ๆ
(10) ฆ่าเชื้อโรคในห้องโดยสาร หลังการบินทุกเที่ยวบิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง