รีเซต

ครม.ขยายเวลา ยื่นรายการแสดงการส่งเงินสมทบ-ส่งเงินสมทบ ผ่านระบบ e-Payment ออกไปอีก 7 วัน

ครม.ขยายเวลา ยื่นรายการแสดงการส่งเงินสมทบ-ส่งเงินสมทบ ผ่านระบบ e-Payment ออกไปอีก 7 วัน
มติชน
4 มกราคม 2565 ( 15:12 )
29
ครม.ขยายเวลา ยื่นรายการแสดงการส่งเงินสมทบ-ส่งเงินสมทบ ผ่านระบบ e-Payment ออกไปอีก 7 วัน

ครม.เห็นชอบขยายเวลาการยื่นรายการแสดงการส่งเงินสมทบและส่งเงินสมทบ ผ่านระบบ e-Payment ออกไปอีก 7 วัน หนุนนายจ้างใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น-ลูกจ้างได้รับความคุ้มครอง

 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการขยายกำหนดเวลายื่นแบบฯ ออกไปอีก 7 วันทำการ นับแต่วันที่พ้นกำหนดวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้

 

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ร่างประกาศกระทรวงแรงงานฉบับนี้จะมาทดแทนประกาศฉบับเดิมที่เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 และสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งประกาศฉบับเดิมได้กำหนดให้นายจ้างจะต้องหักค่าจ้างของผู้ประกันตน และให้ถือว่าผู้ประกันตนทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างตามจำนวนที่ต้องนำส่งเป็นเงินสมทบ และให้นายจ้างนำเงินสมทบทั้งส่วนของลูกจ้างและนายจ้างส่งแก่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ พร้อมยื่นแบบรายการแสดงการนำส่งเงินดังกล่าว

 

น.ส.ไตรศุลีกล่าวด้วยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา ชุดที่ 13 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ได้เห็นว่าเพื่อส่งเสริมและรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจของนายจ้าง และเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนให้ได้รับความคุ้มครอง และสนับสนุนให้นายจ้างทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ออกไปอีก 7 วัน นับแต่วันที่พ้นกำหนดวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ และนำเสนอต่อ ครม. และประกาศมีผลบังคับสำหรับค่าจ้างตั้งแต่เดือนที่ประกาศมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 24 เดือนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง