กกต.เตือนประชาชน ใครไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง-ออกเสียงใหม่ รีบแจ้งเหตุภายใน 23 พ.ค. ก่อนเสียสิทธิ

กกต.เตือนประชาชน ใครไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง-ออกเสียงใหม่ รีบแจ้งเหตุภายใน 23 พ.ค. ก่อนเสียสิทธิ
มติชน
17 พฤษภาคม 2564 ( 10:55 )
28
กกต.เตือนประชาชน ใครไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง-ออกเสียงใหม่ รีบแจ้งเหตุภายใน 23 พ.ค. ก่อนเสียสิทธิ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งเตือนประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่ ออกเสียงลงคะแนนใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์ คลิก หรือสามารถยื่นด้วยตัวเอง หรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วันหลังวันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 17-23 พฤษภาคมนี้

 

 

ทั้งนี้ หากไม่ไปเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ จะถูกจำกัดสิทธิ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 42 คือ 1.สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ./ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว 2.สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 3.เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ./ผ.ถ.

 

 

4.ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 5.ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริการท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และ 6.ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น โดยการถูกจำกัดสิทธิ์ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง