ราชกิจจาฯ ประกาศ ขยายเวลายื่นเสียภาษี บุคคลธรรมดา ถึง 31 ส.ค.

ราชกิจจาฯ ประกาศ ขยายเวลายื่นเสียภาษี บุคคลธรรมดา ถึง 31 ส.ค.
มติชน
13 เมษายน 2563 ( 15:39 )
129
ราชกิจจาฯ ประกาศ ขยายเวลายื่นเสียภาษี บุคคลธรรมดา ถึง 31 ส.ค.

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2) ลงนามโดย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

ประกาศฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ ผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม

 

เพื่อบรรเทาและเยียวยาผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสองแห่งประมวลรัษฎากร อนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีตามประมวลรัษฎากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ออกไปจากกำหนดการเดิม เป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง