รีเซต

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง ปลดล็อกกัญชง ให้ปลูกได้ไม่เกินครอบครัวละ 1 ไร่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง ปลดล็อกกัญชง ให้ปลูกได้ไม่เกินครอบครัวละ 1 ไร่
มติชน
31 ธันวาคม 2563 ( 09:43 )
49
ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง ปลดล็อกกัญชง ให้ปลูกได้ไม่เกินครอบครัวละ 1 ไร่

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 เฉพาะกัญชง พ.ศ.2563

 

โดยให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงานรัฐ ใช้ประโยชน์จากเส้นใยตามประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และใช้ในครอบครัวเท่านั้น ปลูกได้ครอบครัวละไม่เกิน 1 ไร่ และเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม ทางการแพทย์ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ เพื่อประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง

 

ทั้งยังต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี โดยให้ผู้ขออนุญาต ยื่นเอกสารหรือหลักฐาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ ที่สถานผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองกัญชงอยู่

 

อ่านเอกสารฉบับเต็ม 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง