รีเซต

โคราชเอาจริง จับร้านดังกลางเมือง ฝ่าฝืนเปิดเกินเวลา เสียงดังรบกวน

โคราชเอาจริง จับร้านดังกลางเมือง ฝ่าฝืนเปิดเกินเวลา เสียงดังรบกวน
มติชน
3 มิถุนายน 2565 ( 15:20 )
65
โคราชเอาจริง จับร้านดังกลางเมือง ฝ่าฝืนเปิดเกินเวลา เสียงดังรบกวน

เมื่อเวลา 01.00 น.วันที่ 3 มิ.ย. นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง นำโดยนายพิเศษศักดิ์ ศรีลำไย ,นายอนุชิต นันทรัตน์ นายณฐพัชร์ พุทชา ปลัดอำเภอเมืองนครราชสีมา บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ร้อย อส.เมืองนม.ที่ 2 บูรณาการร่วมกับ ทปค.จังหวัดนครราชสีมา (กลุ่มงานความมั่นคง) และ สภ.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่ร้าน 69 การาจ ริมถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง ฯ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการเปิดให้บริการ โดยเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด และส่งเสียงดังรบกวนประชาชน จึงทำการสืบสวน พบการกระทำตามที่ได้รับร้องเรียน และดำเนินการจับกุม แจ้งข้อกล่าวหา ดังนี้ 1. ตั้งสถานบริการ ( สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้า ) ประเภท สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการ โดยจัดให้มีดนตรี หรือการแสดงอย่างอื่นใด เพื่อการบันเทิง ซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา ตามมาตรา 3 (5) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 4 ประกอบมาตรา 26 (มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

 

2. ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักควบคุมโรคติดต่อ และฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวันครราชสีมา เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 5719/2565 ฯลฯ ข้อ 3 สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอแกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่ผ่านการตรวจตามมาตรฐานความปลอดภัยการป้องกันโรค Covid-19 รองรับสุขภาพวิถีใหม่ Thai Stop Covid 2 Plus ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยแล้ว และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา สามารถเปิดให้บริการได้ โดยผู้ประกอบการ หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานที่ต้องจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free-Setting) และต้องกำกับดูแลความพร้อมบุคลากรผู้ใช้บริการและผู้เข้ารับบริการให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเงื่อนเวลา และมาตรการป้องกันโรคต่างๆ ตามที่ราชการกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ ดังนี้ 3.1 การเปิดให้บริการ การจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน สามารถทำได้ไม่เกินเวลา 24.00 น. ทั้งนี้ได้เชิญผู้จัดการร้าน พนักงานร้าน และนักดนตรี ทำการบันทึก ปค.14 แจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้จัดการร้านดังกล่าว และนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครราชสีมา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

ที่ผ่านมามีการ ออกตรวจสถานบริการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่อำเภอเมือง ดังนี้ 1. ตรวจแนะนำมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน covid 19 สถานบริการ และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการได้แก่ 1.ร้าน กินซ่า 2.ร้าน จูโอชา 3. ร้านมุมบาร์ 4. ร้าน MAMA ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยครามเรียบร้อย 2. ตรวจตามข้อร้องเรียน จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ 1.ร้าน CATWALK 2.ร้านริมฝั่งโขง 3.ร้านสละโสด 4.ร้าน 69 การาจ พร้อมทั้งได้กำชับเรื่องการใช้เสียงดังเกินกำหนด การขออนุญาตตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.สาธารณสุข และให้คำแนะนำการเปิด/ปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีห้ามเข้าใช้บริการ พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคระบาด covid 19 และให้คำแนะนำต่างๆเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด มีการสุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานร้านและนักท่องเที่ยว จำนวน 25 คน ไม่พบสารเสพติด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง