รีเซต

สั่งห้ามตั้งวงกินเหล้าช่วงสงกรานต์พื้นที่สระแก้ว ฝ่าฝืนคุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท

สั่งห้ามตั้งวงกินเหล้าช่วงสงกรานต์พื้นที่สระแก้ว ฝ่าฝืนคุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท
77ข่าวเด็ด
10 เมษายน 2563 ( 23:48 )
199
สั่งห้ามตั้งวงกินเหล้าช่วงสงกรานต์พื้นที่สระแก้ว ฝ่าฝืนคุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท

สระแก้ว – ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ออกประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฯ สั่งห้ามตั้งวงกินเหล้าและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในพื้นที่ จ.สระแก้ว ฝ่าผืนจำคุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท หวั่นผู้นำชุมชนใช้โอกาสนี้กลั่นแกล้งลูกบ้านที่ดื่มสุราให้ถูกดำเนินคดีฐานผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 อาศัยอำนาจตามมาตรา 22(1)และ(7) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ7(1) ข้อ 8 ซึ่งกำหนดเรื่องมาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภทที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด ข้อ 11 ซึ่งกำหนดเรื่องมาตรการป้องกันโรค และเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ในการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ได้มีประกาศดังต่อไปนี้ 1.ให้งดการจัดงานสงกรานต์ในทุกระตับ งดการสาดน้ำปะแป้ง งดการสรงน้ำพระสงฆ์ งดการจัดงานทำบุญใหญ่ที่วัดหรือสถานที่อื่น งดการจัดงานรื่นเริงต่าง ๆ ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ,2.ให้งดเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลดังกล่าว หากมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับต้องให้ความร่วมมือกับทางราชการในการตรวจคัดกรองเพื่อประโยชน์ในการติดตามอย่างรวดเร็ว กรณีเป็นผู้ป่วยหรือผู้ป่วยสงสัยโรคโควิด 19 รวมถึงมาตรการจำเป็นอื่น ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น การกักตัวไว้สังเกตอาการตามเวลาที่กำหนด ,3.ในการปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณี อาจทำได้ด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน โดยให้คำนึงถึงเรื่องความสะอาดในการใช้อุปกรณ์สรงน้ำ เช่น ขัน ขวดน้ำอบ หรือก้านดอกไม้ที่ใช้พรม และล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้อุปกรณ์ดังกล่าว

ส่วนข้อ 4.ในการแสดงความกตัญญูและขอพรต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ให้แสดงออกด้วยการกราบไหว้และขอพร โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง การแสดงความระลึกถึงพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลอาจแสดงออกทางออนไลน์ต่าง ๆ หรือทางโทรศัพท์ ,5.หากมีการสัมผัสบุคคลหรือไปสถานที่เสี่ยง เมื่อกลับเข้าบ้านให้รีบทำความสะอาดร่างกาย อาบน้ำสระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า ในการพบญาติผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ไม่ควรสัมผัสใกล้ชิด ,6.กินอาหารที่ร้อน สุก สะอาด แยกจานชามและช้อนส้อมส่วนตัว รวมถึงการนั่งรับประทานอาหาร ควรห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และ 7.ให้งดการตั้งวงดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.2563 เป็นต้นไป

สอดคล้องกับ ประกาศด่วนที่สุด ของนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 0230/ว2147 ลงวันที่ 10 เม.ย.63 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สั่งการให้เพิ่มมาตรการการลาดตระเวนและตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ โดยจัดสายตรวจร่วมหรือชุดลาดตระเวนในสถานที่ที่ประชาชนรวมกลุ่มสังสรรค์ฯ รวมทั้ง เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ในประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เมื่อวันที่ 3 เม.ย.63 เรื่องห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรรม การมั่วสุม หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ล่าสุด นายสุทัศน์ นะรานรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ได้โพสต์ข้อความแจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อพปร. และ อบต. ระบุว่า มีคำสั่งด่วนจากจังหวัดสระแก้ว จึงแจ้งสมาชิก อปพร. เรื่องการตั้งด่านเพื่อเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคไวรัสโควิด 19 และเพื่อสนับสนุนด่านหลักของจังหวัดสระแก้ว ,คัดกรอง, ดูความเรียบร้อย ,ตักเตือน ,ระงับการตั้งวง รวมกลุ่มดื่มเหล้า อบต.จึงขอกำหนดการตั้งด่านในพื้นที่ตำบลทัพไทย จำนวน 4 จุดดังนี้ จุดที่ 1.สามแยกกะสัง ป้อมตำรวจ ใช้กำลังจาก ม.8,ม.7.ม.6 ,จุดที่ 2.ทางเข้าบ้านน้ำเงิน ใช้กำลังจาก ม.10,ม.5 ม.11 ,จุดที่ 3.ทางเข้าบ้านทองเจริญ ใช้กำลังจาก ม.12,ม.4 ,จุดที่ 4.สามแยกบ้านทัพไทย ใช้กำลังจาก ม.1,ม.2,ม.3,ม.9 โดยเฝ้าระวังตลอด 24 ชม. จัดเป็น 2 กะๆ ละ 12 ชม.กำลังที่เข้าเวรผลัดละ 7 คน รวมเจ้าหน้าที่จาก อบต. จึงแจ้งมาเพื่อทราบและได้โปรดเตรียมตัวเตรียมพร้อมและประสานผู้นำหมู่บ้านด้วย เริ่มตั้งแต่เวลานี้

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีคำสั่งดังกล่าวโดยเฉพาะการห้ามตั้งวงดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งให้อำนาจผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชน สามารถแจ้งหรือเข้าไปจับกุมได้นั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีโอกาสที่ชาวบ้านจะมีการดื่มสุราในพื้นที่อย่างมาก จึงมีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า อาจเป็นช่องทางให้ผู้นำหมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่บางคนใช้โอกาสนี้กลั่นแกล้งลูกบ้านหรือบุคคลที่ไม่ชอบหน้ากันได้โดยง่าย จากปกติที่จะต้องมีการตักเตือน ห้ามปรามก่อน ก็ใช้โอกาสนี้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเข้าจับกุมทันที เพื่อให้ถูกดำเนินคดีเข้าข่ายผิด พรก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ และเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นแล้ว เมื่อวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งใน ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ชาวบ้านจำนวน 4 ราย ถูกดำเนินคดีฐานผิด พรก.ฉุกเฉินฯ ถูกศาลสั่งจำคุกและปรับเป็นสูงถึงรายละ 6,500 บาท มาแล้ว

——————————

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง