รีเซต

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตร ต่ำกว่าชั้นนายพล 8 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตร ต่ำกว่าชั้นนายพล 8 นาย
มติชน
2 กุมภาพันธ์ 2564 ( 08:01 )
183
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตร ต่ำกว่าชั้นนายพล 8 นาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (1 กุมภาพันธ์) เว็บไซต์ ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 8 นาย ดังนี้

 

1.ว่าที่ พันเอก ธีระพล ศรีฉ่ำ เป็น พันเอก
2.ว่าที่ พันโทหญิง ภรณ์ทิพย์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง
3.ว่าที่ พันโทหญิง สุณิสา ยายิรัมย์ เป็น พันโทหญิง
4.ว่าที่ พันตรีหญิง รัตน์ฎาวรรณ อัมภวา เป็น พันตรีหญิง
5.ว่าที่ ร้อยเอก กิตติพล ภูษา เป็น ร้อยเอก
6.ว่าที่ ร้อยโท ยอดเยี่ยม สินสันธิเทศ เป็น ร้อยโท
7.ว่าที่ ร้อยโท สุธี คำงาม เป็น ร้อยโท
8.ว่าที่ ร้อยโท ประเสริฐ บุญเกิด เป็น ร้อยโท

 

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563 และลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

คลิกอ่านข่าว ประกาศราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่ในวันเดียวกัน
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ 10 นักธุรกิจดัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง