รีเซต

วันสุดท้าย ปชช. ไม่ไปใช้สิทธิเลือกอบจ. ต้องรีบแจ้งเหตุ ป้องกันถูกจำกัดสิทธิ 6 ประการ

วันสุดท้าย ปชช. ไม่ไปใช้สิทธิเลือกอบจ. ต้องรีบแจ้งเหตุ ป้องกันถูกจำกัดสิทธิ 6 ประการ
มติชน
27 ธันวาคม 2563 ( 10:11 )
90
วันสุดท้าย ปชช. ไม่ไปใช้สิทธิเลือกอบจ. ต้องรีบแจ้งเหตุ ป้องกันถูกจำกัดสิทธิ 6 ประการ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประชาชนผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา ยังสามารถแจ้งเหตุจำเป็นโดยมีเวลาในการดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันนี้เป็นวันสุดท้าย ซึ่ง สำนักงานกกต. ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักทะเบียนกลางเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นจัดบุคลากรในการรับคำร้องเกี่ยวกับการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

ทั้งนี้ การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะต้องกรอกรายละเอียดตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด อาทิ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เป็นต้น

 

โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ ได้ที่ www.ect.go.th ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ จะถูกจำกัดสิทธิ 6 ประการ โดยมีกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และเมื่อท่านได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ท่านจะไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สิทธิ 6 ประการตามมาตรา 42 พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ไว้ 6 ประการ ประกอบด้วย 1.สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 2.สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 3.เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น 4.ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 5.ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และ 6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง