รีเซต

กมธ.สวัสดิการสังคม จ่อยื่นร่าง พร.บ.ผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ เข้าสภา ช่วยลดปัญหาเหลื่อมล้ำ

กมธ.สวัสดิการสังคม จ่อยื่นร่าง พร.บ.ผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ เข้าสภา ช่วยลดปัญหาเหลื่อมล้ำ
มติชน
27 มกราคม 2564 ( 12:44 )
50
กมธ.สวัสดิการสังคม จ่อยื่นร่าง พร.บ.ผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ เข้าสภา ช่วยลดปัญหาเหลื่อมล้ำ

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 27 มกราคม ที่รัฐสภา น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร แถลงความคืบหน้า ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ว่า ขณะนี้ กมธ.ได้พิจารณาจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญคือ การเปลี่ยนชื่อ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 เป็น ผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ พ.ศ.2546 การปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายและอัตราการจ่ายเงินแบบขั้นบันได จำนวน 600 บาท 700 บาท 800 บาท หรือ 1,000 บาท แล้วแต่กรณีจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นการจ่ายเงินบำนาญขั้นพื้นฐานเป็นรายเดือน เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุตามอัตราที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีความเห็นชอบ

 

น.ส.รังสิมากล่าวว่า ทั้งนี้ ควรมีอัตราไม่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจนตามที่กำหนดโดยสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปีก่อนจ่าย ซึ่งปัจจุบันเส้นแบ่งความยากจนถูกแบ่งไว้ที่จำนวน 2,763 บาทต่อเดือน สำหรับกรณีผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการจากรัฐตามกฎหมายอื่นที่มีการจ่ายในทำนองเดียวกันกับเงินบำนาญพื้นฐานนี้ ให้ผู้นั้นเลือกรับสิทธิได้ทางเดียว เว้นแต่สิทธิการรับเบี้ยความพิการ สิทธิการรับบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคม และสิทธิการรับบำนาญจากกิงทุนการออมแห่งชาติ ซึ่งจะทำให้สามารถรับสิทธิไปพร้อมกับเงินบำนาญพื้นฐานนี้ได้ นอกจากนี้กฎหมายฉบับนี้ยังปรับปรุงให้มีการศึกษาเพื่อปรับปรุงอัตราการจ่ายเงินบำนาญพื้นฐานทุก 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 

นางสาวรังสิมากล่าวต่อว่า ในประเด็นแหล่งที่มาของงบประมาณ กมธ.เห็นว่าสามารถจัดสรรงบประมาณได้หลายส่วน เช่น จากงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมที่ถูกตั้งงบประมาณในทุกปีงบประมาณ เงินจากกองทุนผู้สูงอายุอีกส่วนหนึ่ง ซึ่ง กมธ.เห็นควรเปิดช่องทางรับเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุในหลายช่องทางเพิ่มมากขึ้น เช่น เงินบำรุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต ส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุรา ยาสูบ รายได้จากการออกสลากตามกฎหมายว่าด้วยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เงินบำรุงที่ได้จากค่าส่วนแบ่งสัมปทาน หรือการอนุญาตในกิจการสื่อสาร วิทยุ โทรทัศน์และโทรคมนาคม ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ เงินค่าบำรุงจากภาษีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เงินบำรุงที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เงินบำรุงที่ได้จากภาษีเงินได้ที่ว่าด้วยส่งเสริมการลงทุน และเงินบำรุงที่ได้จากส่วนแบ่งรายได้จากค่าสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตเลียม เป็นต้น

 

“กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่มี ส.ส.จากหลายพรรคการเมืองลงชื่อสนับสนุน เพื่อเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว ทั้งฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และ กมธ.ฯ เชื่อว่าหากผ่านการพิจารณาและถูกบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว จะสามารถช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชนลงได้

“และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด กมธ.จึงขอยื่นเสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ที่พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาดำเนินการต่อไป” นางสาวรังสิมากล่าว