“เฉลิมชัย”ยันเกษตรกรทุกคน ต้องได้ขึ้นทะเบียน- ชี้ 6.4 ล้านรายรอคัดกรอง

“เฉลิมชัย”ยันเกษตรกรทุกคน ต้องได้ขึ้นทะเบียน- ชี้ 6.4 ล้านรายรอคัดกรอง
มติชน
11 พฤษภาคม 2563 ( 16:17 )
157
2
“เฉลิมชัย”ยันเกษตรกรทุกคน ต้องได้ขึ้นทะเบียน- ชี้ 6.4 ล้านรายรอคัดกรอง

 

“เฉลิมชัย”ยันเกษตรกรทุกคนต้องได้ขึ้นทะเบียน พร้อมผ่อนปรนเกษตรกรที่รอน้ำฝนเพื่อปลูกพืช ช่วง มิ.ย. ให้แจ้งยืนปลูกพืชแล้วมาแจ้งยืนยันได้ ส่วน 6.4 ล้านรายชุดแรก อยู่ระหว่างคัดกรองความซ้ำซ้อน

 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว โดยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงผ่านบัญชี จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563

 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น เกษตรกร ไม่เกิน 10 ล้านราย ซึ่งไม่ซ้ำช้อนกับการได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกัน ประกอบด้วย เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหัวหน้าครัวเรือน กรมปศุสัตว์ และกรม ประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของยืนยันว่า เกษตรกรที่เดือดร้อนทุกคนต้องได้รับการช่วยเหลือและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการทันที

 

“ ขอให้เกษตรกรรอผลคัดกรองตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการโอนเงิน ทางธ.ก.ส.จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เท่านั้น” นายเฉลิมชัยกล่าว

 

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกพืชได้ขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรตั้งแต่ปี 2552 เป็นหัวหน้าครัวเรือนจำนวน 8,071,216 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563) การดำเนินการคัดกรองรายชื่อหัวหน้าครัวเรือนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้สำนักงานเกษตร อำเภอทุกแห่ง จัดพิมพ์รายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 และเฉพาะที่ปรับปรุงปี 2563 ติดประกาศในชุมชนตั้งแต่วันที่1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา โดยแยกข้อมูลเป็นเกษตรกร ดังนี้


เกษตรกรกลุ่ม 1 เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 62/63 ขณะนี้กรม ส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลรายชื่อที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน จำนวน 6.4 ล้านราย ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อดำเนินการคัดกรองความซ้ำซ้อนในการเป็นเกษตรกร

 

นายเฉลิมชัย กล่าวอีกว่า และขณะนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตร อยู่ระหว่างดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มเป้าหมาย 2 ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 แต่พบว่า ยังมีเกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถทำการเพาะปลูกในปีการผลิต 2563/2564 เพราะต้องรอน้ำฝน แต่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนหรือ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรอำนวยความสะดวกและดูแลเกษตรกรให้ได้อย่างทั่วถึง และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียน

 

นายเฉลิมชัยกล่าวต่อว่า สำหรับเกษตรกรกลุ่ม 3 สามารถยื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ที่คาดว่าจะทำการเพาะปลูกไว้ก่อน โดยส่งแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผ่าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือ ผู้นำชุมชนได้ ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น

 

เมื่อเกษตรกรได้ปลูกพืชแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือ ก่อน 30 มิถุนายน 2563 ให้มาแจ้งยืนยันว่า ได้ทำการเพาะปลูกแล้วกับเจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จ

 

“การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่ม 3 ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทำสรุปรายงาน เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (เพิ่มเติม) ให้อยู่ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป” นายเฉลิมชัยกล่าวในที่สุด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง