TrueID

มท.1 นำคณะผู้บริหาร-ขรก.วางพวงมาลา เนื่องในวันดำรงราชานุภาพ

มท.1 นำคณะผู้บริหาร-ขรก.วางพวงมาลา เนื่องในวันดำรงราชานุภาพ
มติชน
1 ธันวาคม 2564 ( 12:09 )
16
มท.1 นำคณะผู้บริหาร-ขรก.วางพวงมาลา เนื่องในวันดำรงราชานุภาพ

มท.1 นำคณะผู้บริหาร-ขรก.วางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ เนื่องในวันดำรงราชานุภาพ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณนายอำเภอแหวนเพชร-ปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี 64

 

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 1 ธันวาคม ที่ บริเวณพิธีหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กทม. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี 2564 หรือที่ประชาชนและสังคมไทยรู้จักกันในชื่อ “วันดำรงราชานุภาพ” ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดเป็นวันสำคัญของประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นมา โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สมาชิกราชสกุลดิศกุล นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และผู้แทนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และภาคีเครือข่าย ร่วมวางพวงมาลา

 

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 57 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาชุ่ม ภายในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2405 ได้รับพระราชทานพระนามจากสมเด็จพระบรมชนกนาถว่า “พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร” ทรงเป็นองค์ต้นราชสกุลดิศกุล โดยในด้านการรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ทรงดำรงตำแหน่งที่สำคัญ เช่น ผู้บัญชาการทหารบก อธิบดีกรมศึกษาธิการ “องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย” เสนาบดีกระทรวงมุรธาธร นายกราชบัณฑิตยสภา องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นอภิรัฐมนตรีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และด้วยพระเกียรติคุณเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งหน้าที่ราชการนานัปการอย่างอเนกอนันต์ นับถึง 3 รัชกาล หาผู้อื่นเสมอเหมือนได้โดยยาก

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อน กรมพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นสมเด็จเจ้าพระยา มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ อิสสริยลาภบดินทร สยามวิชิตินทรวโรปการ มโหฬารรัฐประศาสน์ ปิยมหาราชวรานุศิษฎ์ ไพศาลราชกฤตยการี โบราณคดีปวัติศาสตรโกศล คัมภีรนิพนธนิรุกติปฏิภาณ ราชบัณฑิตวิธานนิติธรรมสมรรถ ศึกษาภิวัฒน์ปิยวาที ขันติสัตยตรีสุจริตธาดา วิมลรัตนปัญญาอาชวาศรัย พุทธาทิไตรสรณาทร พิเศษคุณาภรณ์ธรรมิกนาถบพิตร โดยพระองค์ทรงเริ่มประชวรด้วยโรคพระหทัย ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2484 จึงเสด็จกลับมาจากเกาะปีนังบริติชมลายู (เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย ในปัจจุบัน) เพื่อรักษาพระอาการประชวรในประเทศไทย โดยพระอาการทรงและทรุดเรื่อยมา กระทั่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2486 ที่วังวรดิศ ถนนหลานหลวง จังหวัดพระนคร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สิริรวมพระชันษา 81 ปี

 

“ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่กระทรวงมหาดไทยและทำนุบำรุงแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ ทรงเป็นกำลังสำคัญยิ่งในการปฏิรูป การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทรงวางรากฐานการปกครองแบบเทศาภิบาล และสุขาภิบาล อันเป็นรากเหง้าของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ งานตำรวจภูบาลและภูธร และทรงกำหนดความหมายของงานมหาดไทยให้ชัดเจนว่า ‘บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสว่า ‘กรมดำรงฯ มอบดวงใจให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทยคือผู้ดูแลประเทศชาติ ชาวไทย ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข’ และทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอย่างสูง ดังปรากฏพระนามว่าทรงเป็นอัจฉริยะบุรุษแก่มหาชนในทุกสมัยจนเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ

 

“และในปี พ.ศ.2505 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติห รือ UNESCO จึงถวายการสดุดีให้ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก พระองค์แรกของประเทศไทย ซึ่งนับเป็นเวลาถึง 129 ปี ที่คนมหาดไทยได้ตระหนักในภาระหน้าที่และได้ร่วมปฏิบัติงานอำนวยประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด และเต็มกำลังความสามารถ เพื่อนำบ้านเมืองไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขดั่งปณิธาน ‘บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ ตามเจตนารมณ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตราบจนปัจจุบัน” พล.อ.อนุพงษ์กล่าว

จากนั้นในเวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ พล.อ.อนุพงษ์ นำคณะผู้บริหารระดับสูง และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประกอบพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตลอดจนผู้มีพระคุณ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยที่ล่วงลับไปแล้ว

และในเวลา 09.00 น. พล.อ.อนุพงษ์เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ โครงการนายอำเภอแหวนเพชร และโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี 2564 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ “นายอำเภอ” และ “ปลัดอำเภอ” ที่ได้เสียสละกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในทุกพื้นที่ของประเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอ และปลัดอำเภอ ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ เข้ารับการประกาศเกียรติคุณ ได้แก่

 

1.รางวัลนายอำเภอแหวนเพชร (รางวัลชนะเลิศ) จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 

2.รางวัลนายอำเภอแหวนเพชร (รางวัลชมเชย) จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

 

3.ปลัดอำเภอแหวนทองคำ (รางวัลชนะเลิศ) จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายวรเทพ ก๋องบุญ ปลัดอําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร นายประพันธ์ศักดิ์ บุตรรัตน์ ปลัดอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายรภัทร กิจกาญจน์ ปลัดอําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี นางวิลาวัณฑ์ จริตงาม ปลัดอําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายอุสมาน ซาและ ปลัดอําเภอรามัน จังหวัดยะลา

 

และ รางวัลปลัดอำเภอดีเด่น (รางวัลชมเชย) จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายณัฐวุฒิ แก้วบัวระภา ปลัดอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายจวน จันเครื่อง ปลัดอําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นายมณฑล วรพิบูลสกุล ปลัดอําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย นายอำนาจ ชาญกล้า ปลัดอําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี และนายนิวัฒน์ นิธิคุณากร ปลัดอําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส