รีเซต

ราชกิจจาฯ แพร่รายละเอียด คลายเคอร์ฟิว ไฟเขียวกองถ่าย ห้ามอะไรอยู่

ราชกิจจาฯ แพร่รายละเอียด คลายเคอร์ฟิว ไฟเขียวกองถ่าย ห้ามอะไรอยู่
ข่าวสด
16 พฤษภาคม 2563 ( 16:03 )
238
ราชกิจจาฯ แพร่รายละเอียด คลายเคอร์ฟิว ไฟเขียวกองถ่าย ห้ามอะไรอยู่

ราชกิจจาฯ แพร่ข้อกำหนด คลายโควิด รอบ2 ปรับเคอร์ฟิว ห้างเปิดถึง 2 ทุ่ม - ไฟเขียวถ่ายหนัง ไม่เกิน 50 คน คงคำสั่งปิดสนามมวย สวนน้ำ - ชนไก่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 รอบ 2 มีรายละเอียด ดังนี้

- ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 น.- 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น งดหรือชะลอเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด

- ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ ให้ปิดบริการ 20.00 น. แต่ยังคงให้ปิดสนามมวย โรงเรียนการสอนศิลปะการต่อสู้ สวนน้ำ สวนน้ำบึงธรรมชาติ กีฬาทางน้ำ ส่วนการถ่ายภาพยนตร์รวมทีมงานทุกเเผนกไม่เกิน 50 คน

- ขณะที่การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจพิจารณาผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเฉพาะที่ดำเนินการในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ การสงเคราะห์ อุปถัมภ์หรืออุปการะเด็กกำพร้าที่ประสบปัญหาครอบครัว เด็กยากไร้ หรือเด็กด้อยโอกาส และอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงได้หากปล่อยให้เด็กอาศัยอยู่ในสถานที่พักอาศัยของตนหรือที่อื่น

หรือเป็นการใช้อาคารสถานที่ดังกล่าวเพื่อการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สาธารณะตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาต แต่ยังคงงดเว้นการใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนการ สอบ หรือการฝึกอบรม

ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรการป้องกันโรคเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีคำสั่งปิดสนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันเพิ่มเติม เนื่องจากพบว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรค รวมทั้งดำเนินการอื่นใดให้สอดคล้องกับข้อกำหนดนี้


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง