รีเซต

ครม.อนุมัติขสมก. กู้เงินเสริมสภาพคล่อง 7,895 ล้าน เผยที่ผ่านมากู้เงินรวม 70,502 ล้าน ส่วนหนี้อื้อ 1.22 แสนล.

ครม.อนุมัติขสมก. กู้เงินเสริมสภาพคล่อง 7,895 ล้าน เผยที่ผ่านมากู้เงินรวม 70,502 ล้าน ส่วนหนี้อื้อ 1.22 แสนล.
ข่าวสด
13 สิงหาคม 2563 ( 16:33 )
27
ครม.อนุมัติขสมก. กู้เงินเสริมสภาพคล่อง 7,895 ล้าน เผยที่ผ่านมากู้เงินรวม 70,502 ล้าน ส่วนหนี้อื้อ 1.22 แสนล.

 

ครม.อนุมัติขสมก. กู้เงินเสริมสภาพคล่อง 7,895 ล้าน ให้คลังค้ำประกัน - เผยที่ผ่านมากู้เงินรวมแล้ว 70,502 ล้าน มีหนี้สินค้างชำระรวม 122,102 ล้าน

ครม.อนุมัติขสมก. กู้เงิน - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7,895 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ ซึ่งที่ผ่านมาครม. เคยมีมติอนุมัติให้ขสมก. กู้เงินรวม 70,502 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ มติครม. วันที่ 8 ส.ค. 2560 อนุมัติให้ขสมก. กู้เงินเพื่อนำไปชำระค่าเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมของรถปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 2,833 ล้านบาท, 19 ก.ย. 2560 อนุมัติให้ขสมก. กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 26,782 ล้านบาท, 6 ก.พ. 2561 อนุมัติให้ขสมก. กู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินต้นที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 1 มี.ค. 2661 วงเงิน 2,962 ล้านบาท และอนุมัติให้กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 2,013 ล้านบาท, 7 ส.ค. 2561 อนุมัติให้กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 15,374 ล้านบาท, 16 ต.ค. 2561 อนุมัติให้กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 9,217 ล้านบาท และมติครม.วันที่ 4 มิ.ย. 2562 ครม. อนุมัติให้ขสมก. กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงิน 11,319 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมรายงานว่า ณ วันที่ 30 พ.ย. 2562 ขสมก. มีหนี้สินค้างชำระรวม 122,102 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการที่ขสมก. เก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนที่เป็นจริงและไม่สามารถปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นได้ตามสภาวการณ์ปัจจุบัน รายละเอียดหนี้แยกเป็นดังนี้ หนี้พันธบัตรเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยจำนวน 57,673 ล้านบาท, หนี้เงินกู้ระยะยาวพร้อมดอกเบี้ย จำนวน 56,318 ล้านบาท, หนี้ค่าเชื้อเพลิง 113 ล้านบาท, หนี้ค่าเหมาซ่อม 252 ล้านบาท, หนี้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,560 ล้านบาท, หนี้กองทุนบำเหน็จพนักงาน 4,362 ล้านบาท และหนี้สินอื่นๆ 1,822 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ตาม ประมาณการเงินสดรายรับรายจ่ายของขสมก.ประจำปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้ ประมาณการรายรับเงินสด 9,579 ล้านบาท ประมาณการรายจ่ายเงินสด 42,665 ล้านบาท ส่งผลให้ติดลบจำนวน 33,085 ล้านบาท ดังนั้นขสมก. จึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน 7,895 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินสดหมุนเวียนในการดำเนินงานและทำให้มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอในการให้บริการขนส่งสาธารณะ แยกเป็นนำไปใช้ชำระค่าเชื้อเพลิง 3,219 ล้านบาท ชำระค่าเหมาซ่อม 1,642 ล้านบาท และเสริมสภาพคล่องทางการเงิน 3,033 ล้านบาท

 

ขณะที่กระทรวงการคลังมีความเห็นว่า ขอให้กระทรวงคมนาคมและขสมก. เร่งจัดทำและดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการอย่างจริงจัง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมโดยเร็วและไม่เป็นภาระต่อรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ส่วนสำนักงบประมาณให้ความเห็นว่า เห็นควรให้ขสมก. เร่งรัดดำเนินการเสนอแผนฟื้นฟูกิจการที่ปรับปรุงใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะแนวทางในการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย และการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน เพื่อลดภาระของรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง