นายกเหล่ากาชาดนราธิวาส สนองพระราชดำริให้เด็กในถิ่นกันดารอ่านออกเขียนได้ มีความรู้ดำรงชีพ

นายกเหล่ากาชาดนราธิวาส สนองพระราชดำริให้เด็กในถิ่นกันดารอ่านออกเขียนได้ มีความรู้ดำรงชีพ
มติชน
15 ธันวาคม 2563 ( 16:54 )
37
นายกเหล่ากาชาดนราธิวาส สนองพระราชดำริให้เด็กในถิ่นกันดารอ่านออกเขียนได้ มีความรู้ดำรงชีพ

นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียน และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้ ที่ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา

 

 

นางดาเรศ กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

1.ทางเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดนราธิวาส นี้ขึ้น เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดน ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ให้มีความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อให้สามารถอ่านออกและเขียนได้ หรือมีความรู้ในการดำรงชีพ ในวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563 ที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัย โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

2.ดำเนินการโดย คัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอยู่ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริฯ จำนวน 25 โรงเรียน โรงเรียนที่นำร่อง คือ โรงเรียนบ้านโคกสยา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 จำนวน 27 คน (ข้อมูลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนได้จากโรงเรีนนบ้านโคกสยา) ทั้งนี้สาเหตุที่ไม่ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 เข้าร่วม เนื่องจากนักเรียนติว O-net

3.ครูที่ทำการสอน
– สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นครูเกษียณ มีเวลาว่าง และมีจิตอาสา มาสมัครทำการสอน จำนวน 5 คน
– ครูจาก สปพ.นธ. เขต1 จำนวน 5 คน
ในการนี้มีการจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน เช่น แบบฝึกต่างๆ สื่อบัตรคำ ฯลฯ

4.โครงการฯ จะทำการสอน จำนวน 5 วัน รวม 25 ชั่วโมง ทำการสอนตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น.

5.การเรียน การสอนทุกๆวัน ในช่วงเวลา 14.00 – 15.00 น. จะมีการนำปัญหา ข้อแก้ไข และข้อเสนอแนะมาปรึกษา เพื่อให้ได้ผลการเรียนที่พัฒนาขึ้น

6.มีการประเมินผล ก่อน – หลังเรียน

7.หลังเสร็จสิ้นโครงการ จะมีการติดตาม-สอน และนิเทศ โดยทางเหล่ากาชาดจะดำเนินการช่วยสอนที่โรงเรียนบ้านโคกสยา สัปดาห์ละ 1 วัน ซึ่งทาง สพป.นธ. เขต1 และทางศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วม ติดตามและนิเทศครบ 5 สัปดาห์ ทดสอบประเมินผล (ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์) เมื่อครบเสร็จสิ้นการทดสอบจะรวบรวมข้อมูล และจะมีการขยายผลรายงานให้ทราบต่อไป