รีเซต

'บิ๊กป้อม' ถกกก.พัฒนาที่ยั่งยืน เร่งขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

'บิ๊กป้อม' ถกกก.พัฒนาที่ยั่งยืน เร่งขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ
มติชน
17 มกราคม 2565 ( 12:02 )
28
'บิ๊กป้อม' ถกกก.พัฒนาที่ยั่งยืน เร่งขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

ข่าววันนี้ 17 มกราคม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง


ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG Roadmap) อาทิ การจัดงานเสวนาออนไลน์ ก้าวพอดี ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน” การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายย่อยของ SDGs (SDG Target) กับเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดที่ผนวกรวมกับดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด การประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และการเผยแพร่รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2563 ซึ่งบ่งชี้ว่าไทยมีความคืบหน้าที่สำคัญในหลายด้านขณะเดียวกันที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะต่อไปเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดหลักวงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงการดำเนินงาน (Act)นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้ กพย. เพื่อความเป็นเอกภาพในการดำเนินงานของภาครัฐ ลดความซ้ำซ้อนในภารกิจและงบประมาณ โดยให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของไทยในกรอบสหประชาชาติ และให้ยกเลิกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ผนวกไปในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าไทยต้องเผชิญกับข้อจำกัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่การขับเคลื่อน SDGs ของไทยยังคงมีความคืบหน้าในหลายด้าน อาทิ การจัดให้มีระบบสาธารณสุขถ้วนหน้าและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน(อสม.) ที่ทำให้ไทยมีความคืบหน้าสำคัญตามเป้าหมายที่ 3 การจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ร่วมกับกลไกคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.) ที่ช่วยส่งเสริมการลดความเหลื่อมล้ำตามเป้าหมายที่ 10 และการสร้างความเสมอภาคทางด้านการศึกษา และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ทำให้ไทยมีความคืบหน้าตามเป้าหมายที่ 4 และ 10พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ผลการประชุมในวันนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนฯ ที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาต่างๆ เพื่อให้ประเทศของเรา ก้าวสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง ในช่วงเวลา 9 ปี ต่อจากนี้ ที่เป็น ทศวรรษแห่งการลงมือทำ เพื่อสร้างประเทศไทยของเรา ให้ก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง สมดุล และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง