รีเซต

วันนี้วันอะไร วันศิลปินแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์

วันนี้วันอะไร วันศิลปินแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์
TNN ช่อง16
10 กุมภาพันธ์ 2565 ( 17:42 )
114
วันนี้วันอะไร วันศิลปินแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปีถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของศิลปิน เพราะเป็นวันศิลปินแห่งชาติ วันศิลปินแห่งชาติตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ซึ่งเป็นพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถมากมายไม่ว่าจะเป็น ด้านกวีนิพนธ์ ด้านดนตรี และด้านประติมากรรม ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติ 


พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยถือเป็นเอกอัครศิลปินที่ยิ่งใหญ่เอกอัครศิลปินที่ยิ่งใหญ่ ผู้มีพระอัจฉริยภาพในงานศิลปะหลายสาขาทั้งทางด้านประติมากรรม ได้ทรงร่วมกับช่างประติมากรรมฝีมือเยี่ยมในสมัยนั้นแกะสลักบานประตูไม้พระวิหารวัดสุทัศน์เทพวราราม เป็นลายเครือเถารูปป่าหิมพานต์นับเป็นงานฝีมือชั้นเยี่ยม ด้านวรรณกรรม ถือว่าทรงเป็นกวีเอกแห่งแผ่นดินพระองค์หนึ่ง ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมไว้จำนวนมากมายหลายเรื่อง เช่น อิเหนา นอกจากนี้ ยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกไว้ถึง 5 เรื่อง ได้แก่ ไกรทอง พระไชยเชษฐ์ คาวี สังข์ทอง และมณีพิชัย และยังทรงได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรม


ศิลปินแห่งชาติสำคัญอย่างไร


ศิลปินแห่งชาติ ถือเป็นบุคคลสำคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้สืบสานและเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบัน ผู้ซึ่งถ่ายทอดความเป็นมาและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดและรุ่งเรืองต่อไป ซึ่งผู้ที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20000 บาท และสามารถเบิกเงินสวัสดิการเพื่อรักษาพยาบาล รวมถึงรับค่าช่วยเหลือในกรณีประสบเหตุต่าง ๆ 


สาขาศิลปะของศิลปินแห่งชาติ แบ่งได้อย่างไร


1. สาขาทัศนศิลป์ (Visual Art)

2. สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (Architecture)

3. สาขาวรรณศิลป์ (Literature)

4. สาขาศิลปะการแสดง (Performing Art)


ศิลปินแห่งชาติ มีคุณสมบัติอย่างไร


- เป็นผู้มีสัญชาติไทยและยังคงมีชีวิตอยู่

- เป็นบุคคลที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับและนับถือ

- เป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะแขนงนั้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

- เป็นผู้ถ่ายทอดและบอกกล่าวเรื่องราวของศิลปะแขนงนั้น

- เป็นผู้ปฏิบัติงานศิลปะแขนงนั้นในปัจจุบัน

- เป็นคนมีคุณธรรมและรักในวิชาชีพของตนเอง

- เป็นผู้มีผลงานและทำประโยชน์ต่อมนุษย์และประเทศชาติ


ที่มาข้อมูล : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง 

ที่มาภาพ : กระทรวงวัฒนธรรม

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง