'ขนส่งทางบก' คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด รถโดยสารสาธารณะ-สถานีขนส่งทั่วประเทศ

'ขนส่งทางบก' คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด รถโดยสารสาธารณะ-สถานีขนส่งทั่วประเทศ
มติชน
24 ธันวาคม 2563 ( 15:01 )
63
'ขนส่งทางบก' คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด รถโดยสารสาธารณะ-สถานีขนส่งทั่วประเทศ

กรมการขนส่งทางบก ยกระดับความเข้มข้น!!! มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเดินทางรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและการให้บริการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง เน้นย้ำมาตรการหลัก สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ทำความสะอาดอุปกรณ์และผิวสัมผัสที่มีการใช้งานร่วมกันด้วยแอลกอฮอล์เพื่อกำจัดเชื้อโรค

 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ต่างๆ กรมการขนส่งทางบกจึงสั่งการให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ยกระดับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันขั้นสูง ทั้งการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สำนักงาน และกำกับให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

 

การประกอบการและการดูแลผู้โดยสารยุค New normal เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการอย่างเคร่งครัด ดังนี้ จัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารและตรวจวัดอุณหภูมิ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในรถ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร เช่น ราวจับบริเวณประตูรถ หรือบันได ที่นั่ง ช่องจำหน่ายตั๋ว บันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ และห้องสุขา ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน และจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับผู้โดยสารล้างมือก่อนขึ้นรถและจุดบริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร นอกจากนี้ ผู้ประกอบการขนส่งควรมีช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัส

 

ส่วนการซื้อตั๋วที่สถานีขนส่งต้องจัดระบบคิวให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ขณะเดินทางให้มีการระบายอากาศภายในรถโดยสารปรับอากาศ โดยให้พนักงานขับรถพิจารณาจอดพักรถและเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศภายในรถทุก 2 ชั่วโมง และงดการให้บริการอาหารบนรถในระหว่างการเดินทาง รวมทั้งห้ามผู้โดยสารรับประทานอาหารบนรถ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งต้องไม่ยินยอมให้ผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขึ้นรถโดยสาร และกำกับดูแลให้พนักงานขับรถหรือผู้ให้บริการ และผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง และให้ผู้โดยสารสแกนคิวอาร์โค้ดแอปพลิเคชันไทยชนะ หรือแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือให้กรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดทั้งก่อนและหลังการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

 

การให้บริการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด บริหารจัดการจำนวนประชาชนผู้มารับบริการและผู้เข้าอบรมและทดสอบด้านใบอนุญาตขับรถ ไม่ให้แออัดจนเกินไป โดยให้จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue จัดที่นั่งคอย ที่นั่งอบรมและทดสอบ ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างคนอย่างน้อย 1 เมตร เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และในพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นจุดสัมผัส เช่น มือจับปิด-เปิดประตู พร้อมจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลในพื้นที่ส่วนกลางที่มีการใช้งานร่วมกัน 

 

ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถที่ต้องมีการสัมผัสเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น รถที่ใช้ในทดสอบการขับรถ เครื่องทดสอบ E-exam และอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ให้ทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทุกครั้ง ก่อนเริ่มให้บริการคนถัดไป โดยขอให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง