TrueID

นายกฯ สั่ง คกก.แก้หวยแพง ทำงานทันที หาสาเหตุให้ได้ทำไมราคาแพง

นายกฯ สั่ง คกก.แก้หวยแพง ทำงานทันที หาสาเหตุให้ได้ทำไมราคาแพง
มติชน
14 มกราคม 2565 ( 15:17 )
12
นายกฯ สั่ง คกก.แก้หวยแพง ทำงานทันที หาสาเหตุให้ได้ทำไมราคาแพง

“โฆษกรัฐบาล” เผย “นายกฯ” ตั้งคกก.แก้ไขปัญหาผู้ที่เดือดร้อนฯสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนด” มอบ “รมต.อนุชา” เป็นประธาน กำชับ ทำงานทันที-ตรวจสอบเพื่อความเป็นธรรมผู้ซื้อ-ผู้ขาย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามและต้องการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาแพงอย่างจริงจัง ล่าสุด นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ

โดยมี อำนาจ หน้าที่ ดังนี้ 1. ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล2. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการเสนอขาย หรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่ง

3. รายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี 4. เชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐและบุคคล เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหา 5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการฯ ยังมีกรรมการประกอบด้วย อัยการสูงสุด ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้อำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น

นายธนกร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีกำชับคณะกรรมการฯ ให้ทำงานทันที โดยให้ตรวจสอบหาถึงสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาลอตเตอรี่ขายเกินราคาด้วย เพราะนายกรัฐมนตรีต้องการให้เกิดความเป็นธรรมทั้งแก่ผู้ซื้อและผู้ขายด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง