รีเซต

กทม. เดินหน้าพัฒนาหน่วยงานโปร่งใส-ตรวจสอบได้ ปี3ตั้งเป้าสูง

กทม. เดินหน้าพัฒนาหน่วยงานโปร่งใส-ตรวจสอบได้ ปี3ตั้งเป้าสูง
ข่าวสด
19 มกราคม 2565 ( 13:41 )
41
กทม. เดินหน้าพัฒนาหน่วยงานโปร่งใส-ตรวจสอบได้ ปี3ตั้งเป้าสูง

ข่าววันนี้ 19 ม.ค. ที่อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.2 ดินแดง นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 

โดยมี นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกทม. ผู้อำนวยการเขต เข้าร่วมผ่านระบบการประชุมทางไกล

 

 

นายขจิต กล่าวว่า กทม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้แสดงเจตนารมน์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment ITA) ของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยในปีแรกเป็นการเตรียมความพร้อมการประเมินให้แก่สำนักงานเขต และเริ่มประเมินในปี 2563 เป็นต้นมา สำหรับปี 2565 เป็นการประเมินเป็นปีที่ 3

 

 

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดกิจกรรมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

 

 

เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมิน กรอบและเกณฑ์การประเมินฯ ให้แก่ผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้แทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการประเมิน รวมทั้งทบทวน เน้นย้ำ และสอบทานสิ่งที่จะต้องทำในแต่ละช่วงระยะเวลา ตลอดจนแนวทางในการยกระดับการประเมินงานของสำนักงานเขตที่ยังมีผลการประเมินยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด

 

 

อย่างไรก็ตาม จากยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในประเทศมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment ITA)

 

 

ซึ่ง กทม.ได้ร่วมประเมินมาแล้ว 2 ปี (2563 - 2564) มีคะแนนการประเมิน 84 คะแนน และ 80 คะแนน ตามลำดับ แต่แนวทางการประเมิน ITA ในครั้งนี้ ขอให้ผ่านเกณฑ์และได้คะแนนการประเมินมากกว่า 85 คะแนน ตามเป้าหมายไว้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง