รีเซต

น่าน พร้อมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

น่าน พร้อมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
77ข่าวเด็ด
3 กรกฎาคม 2563 ( 03:07 )
115
น่าน พร้อมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

จังหวัดน่าน พร้อมจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่อำเภอเมืองน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน ปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังชุมชนต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองน่าน เนื่องในงานกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

และเป็นสักขีพยานในการปฏิญาณตนของผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมสมาชิก และข้าราชการในสังกัด กรมการปกครอง และกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

ด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน เผยเตรียมความพร้อมกำหนดจัดกิจกรรมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส

เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทย เข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ทั้งนี้ กำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 ณ วัดใกล้บ้าน

สำหรับวันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นเทศนากัณฑ์แรก ส่วนวันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ แห่งใดแห่งหนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ฤดูฝน มีกำหนด 3 เดือน ตามพระวินัยบัญญัติ และไม่ไปค้างแรมที่อื่น โดยทั่วไปเรียกกันว่า จำพรรษา

พระราชศาสนาภิบาล (ดิเรก วชิรปญฺโญ ป.ธ.๙) สำหรับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษา มีญาติโยมสาธุชนสอบถาม ทางวัดได้อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติกิจทางศาสนา ทำบุญตักบาตร ฟังเทศฟังธรรม ในช่วงเข้าพรรษาทางคณะสงฆ์ได้ทำหนังสือแจ้งให้ทุกวัดทราบว่าให้จัดกิจกรรมได้

แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในช่วงเข้าพรรษา การทำบุญ ฟังเทศฟังธรรม การเวียนเทียน ให้แต่ละวัดประเมิณความพร้อม และจัดมาตรการโดยขอความร่วมมือกับ อสม. และ รพ.สต. มาคัดกรองทั้งจัดการนั่งแบบเว้นระยะ ทั้ง หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และเครื่องวัดอุณหภูมิ วัดใดที่มีความพร้อมก็ให้คงมาตราการอย่างเข้มงวด

นายณฐกร จิรภัคพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน  เปิดเผยว่า ด้วยมหาเถรสมาคม มีมติ เห็นชอบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ในส่วนกูมิภาค

โดยมี วัดทุกวัดและสำนักปฏิบัติธรรมเป็นหลักในการจัดกิจกรรม ตามความเหมาะสม  ในการนี้ คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ได้กำหนดมาตรการต่างๆ ในการจัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรม และเวียนเทียน ในวัดต่าง จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามความพร้อมของแต่ละจังหวัดเช่น พิธีหล่อเทียน การแห่เทียนพรรษา การถวายเทียนพรรษา การทำบุญตักบาตร การแสดงพระธรรมเทศนา

พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติธรรม การประดับธงชาติและธงธรรมจักร การจัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนรักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข ตลอดพรรษา ขณะนี้ในการจัดกิจกรรมทางศาสนาสามารถทำได้ตามปกติ การทำบุญ ตักบาตร ถวายเทียนพรรษา เวียนเทียน การปฏิบัติธรรม แต่ยังขอให้ยึดแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค

ส่วนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับ NextGen Solution, KAAB House (ค๊าปเฮาท์) และกลุ่มบริษัทเซิร์ช โดยมี พระมหา ดร.ณัฐพงษ์ ฐิตปญโญ (นาคถ้ำ) ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม สัปดาห์พุทธศาสนาเนื่องใน วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฏาคมนี้ ทางช่องทาง www.เข้าพรรษาออนไลน์.com และ www.เวียนเทียนออนไลน์.com

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปทำกิจกรรมที่วัด ให้ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีกิจกรรมตามแนวทางปฏิบัติทางพุทธศาสนา โดยสามารถร่วมสวดมนต์ หล่อเทียนคุณธรรมซึ่งเป็นข้อธรรมมะในเรื่องมงคลชีวิต 38 ประการ ทั้งยังสามารถชวนเพื่อน Challenge และ Share

โดยเลือก ปวารณาตนจะ งดเหล้าเข้าพรรษา หรือ ถือศีล ตามวันที่แต่ละคนสะดวก และในเช้าของวันที่ 6 ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา ตลอดทั้งวัน จะมีกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ โดยใช้ดอกเข้าพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้ง 8 ซึ่งเป็นประเพณีที่มีตำนานมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล มีความเชื่อกันว่าการตักบาตรดอกไม้เป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่ง ทำให้ชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง