นายอำเภอสั่งปิด ผวากลัวเป็นแหล่งแพร่โควิด-19

นายอำเภอสั่งปิด ผวากลัวเป็นแหล่งแพร่โควิด-19
77ข่าวเด็ด
12 เมษายน 2563 ( 18:38 )
28
นายอำเภอสั่งปิด ผวากลัวเป็นแหล่งแพร่โควิด-19

จังหวัดน่าน อำเภอเชียงกลาง นายอำเภอออกคำสั่งปิดแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกผานางอิง พื้นที่รอยต่อตำบลพญาแก้ว ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ป้องกันไม่ให้ชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวมารวมกันเสียงติดเชื้อโควิด-19

ข่าวน่าน วันนี้ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น.นายสมนึก เนียมศรี หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 5 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

พร้อมด้วย นายมนัส พลหล้า กำนันตำบลพญาแก้ว นายพงษกร ค่าคาม ผู้ใหญ่บ้านน้ำคา หมู่ 1 นายชาตรี ทำงาม ผู้ใหญ่บ้านพูลหมู่ 3 นางพอง พงษ์ขัน ผู้ใหญ่บ้านพญาแก้วหมู่ 4 พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายสนั่น บุญตัน ผู้ใหญ่บ้านผ้าน้ำย้อยหมู่ 5 นางสมศรี ปัญญาจักร์ ผู้ใหญ่บ้านม่วงหมู่ 7 ตำบลพญาแก้ว นายธิติสรรค์ การินทร์ ผู้ใหญ่บ้านดู่หมู่ 4 ตำบลเชียงกลาง พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

เจ้าหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 5 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ดำเนินการปิดประกาศ ปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ น้ำตกผานางอิง พื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลเชียงกลางและตำบลพญาแก้ว เพื่อควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย ตามประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้า ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 (ฉบับที่ 2)

ตามความในข้อ 2 ยับยั้งการระบาดภายในจังหวัดน่าน ในข้อ 2.6 งดกิจกรรมรวมคน ชุมนุม จำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 เช่น การจัดคอนเสิร์ต การจัดกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา

เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นสำคัญให้เสนอต่อที่ประชุมโรคติดต่อจังหวัดน่าน เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 ลงนามโดย นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 ลงนามโดย พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

และตำแหน่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิตามคำสั่งนี้ ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องรับโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ภาพ/ข่าว ชาตรี ทำงาม ทีมข่าว 77 ข่าวเด็ดประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง