รีเซต

เกษตรฯขอเอี่ยวเงินกู้ 4 แสนล้าน ส่งโครงการขอ 1.5 แสนล. - สศช.อนุมัติ 1.5 หมื่นล้าน

เกษตรฯขอเอี่ยวเงินกู้ 4 แสนล้าน ส่งโครงการขอ 1.5 แสนล. - สศช.อนุมัติ 1.5 หมื่นล้าน
ข่าวสด
22 มิถุนายน 2563 ( 14:02 )
137
1
เกษตรฯขอเอี่ยวเงินกู้ 4 แสนล้าน ส่งโครงการขอ 1.5 แสนล. - สศช.อนุมัติ 1.5 หมื่นล้าน

 

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ จัดทำแผนโครงการฟื้นฟูเศรษฐกจิและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับปรับปรุงใหม่วงเงิน 1.5 แสนล้านบาทเสร็จและนำเสนอสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมินไปแล้ว หลังจากก่อนหน้านั้นเสนอแผนของเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในโครงการนี้ไปเพียง 9.5 หมื่นล้าน แต่เมื่อต้องปรับปรุงใหม่ ใส่รายละเอียดของโครงการโดยยึดความต้องการของชุมชนเป็นที่ตั้ง คล้ายโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

 

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ล่าสุด สศช. ได้พิจารณาโครงการที่ผ่านมาประเมิน และพร้อมเสนอเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป จาก 7 กรม 1 สำนักงาน แบ่งเป็นโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับการผลิต จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 261 ล้านบาท และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนจำนวน 129 โครงการ วงเงิน 15,065.22 ล้านบาท รวมโครงการที่สศช. อนุมัติโครงการ 131 โครงการ วงเงิน 15,326.46 ล้านบาท โดยสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพียงกองเดียวขอดำเนินการจำนวน 4 โครงการ วงเงิน 14,323.53 ล้านบาท

 

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุมัติจำนวน 4 โครงการ วงเงิน 14,323.53 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 14,315.83 ล้านบาท , เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรโครงการเพิ่มศักยภาพและการจัดการธุรกิจไผ่ไม้เศรษฐกิจชุมชนจังหวัดชลบุรี วงเงิน 5.5 ล้านบาท

 

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดชลบุรีวงเงิน 1.5 ล้านบาท และ การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อรองรับการปรับตัววิถีใหม่ วงเงิน 7 แสนบาท

 

“ส่วนกรมใหญ่ๆ ที่มีการขอเงินดำเนินโครงการ ที่มีวงเงินสูง อาทิ กรมชลประทาน ขอเงินมากที่สุดในกระทรวงเกษตรฯ มากกว่า 3 หมื่นล้านบาท สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ยังไม่ผ่านการอนุมัติโครงการจากสศช. แต่กระทรวงเกษตรฯ ส่งรายละเอียดของโครงการทั้งหมดไปแล้ว”

 

นอกจากนี้อีก กรมหม่อนไหมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชน 1 โครงการ วงเงิน 3 ล้านบาท , กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 39 โครงการ วงเงิน 478.53 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับการผลิต จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 261 ล้านบาท และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนจำนวน 37 โครงการ วงเงิน 217.28 ล้านบาท, กรมปศุสัตว์ จำนวน 5 โครงการ วงเงิน 26.04 ล้านบาท , กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 17 โครงการวงเงิน 100.32 ล้านบาท กรมประมง จำนวน 42 โครงการ วงเงิน 264.38 ล้านบาท,กรมพัฒนาที่ดิน จำนวน 17 โครงการ วงเงิน 115.92 ล้านบาท,กรมวิชาการเกษตร จำนวน 6 โครงการ วงเงิน 14.72 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง