รีเซต

ครม.อนุมัติงบประมาณ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 65 วงเงินรวม 2 แสนล้านบาท

ครม.อนุมัติงบประมาณ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 65 วงเงินรวม 2 แสนล้านบาท
มติชน
26 มกราคม 2564 ( 16:02 )
40
ครม.อนุมัติงบประมาณ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 65 วงเงินรวม 2 แสนล้านบาท

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 26 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า อนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 วงเงินรวม 205,230.21 ล้านบาท แยกเป็นงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 203,027.10 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 4.4 และงบประมาณบริหารงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) 2,203.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.9

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำหรับงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำนวน 203,027.10 ล้านบาทมีรายละเอียดการใช้จ่ายรวม 11 รายการดังนี้

 

1)ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว อยู่ที่ 3,363.50 บาทต่อราย จำนวนผู้มีสิทธิ 47,937,000 คน รวมวงเงิน 161,236.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8

2)ค่าบริการสาธารณสุขผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ผู้มีสิทธิจำนวน 445,964 คน วงเงินรวม 3,918.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6

3)ค่าบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ผู้มีสิทธิจำนวน 68,348 คน วงเงินรวม 10,124.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2

4)ค่าบริการเพื่อควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง ผู้มีสิทธิจำนวน 3,719,280 คน วงเงินรวม 1,168.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5

5)ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 207 แห่ง วงเงินรวม 1,490.29 ล้านบาท เท่ากับปี 2564

6)ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ผู้มีสิทธิจำนวน 169,041 คน วงเงินรวม 1,014.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21

7)ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว (ทีม PHC) เป้าหมาย 2,669,160 ครั้ง วงเงินรวม 421.64 ล้านบาท เท่ากับปี2564

8)ค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 25,067,900 คน วงเงินรวม 2,769.93 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.9

9)ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับบริการกรณีโรคโควิด -19 เป้าหมายบริการตรวจคัดกรองจำนวน 600,425 คน และบริการรักษาพยาบาลจำนวน 1,321 คน วงเงินรวม 825.08 ล้านบาท

10)เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการและผู้ให้บริการเป้าหมาย 1,657 คน โดยรวมผู้ให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 50 คนด้วย วงเงินรวม 283.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.7

11)ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป้าหมายจำนวน 66,210,000 คน วงเงินรวม 19,774.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ครม.ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ดำเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนไทยทุกคนเข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้านบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี บริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพื้นที่ และบริการสาธารณสุขสำหรับบริการกรณีควิด-19 ในส่วนบริการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อตามมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และควบคุมดูแลสปสช.ให้บริหารกองทุนให้เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง