'บิ๊กป้อม' ถก กก.นโยบายผังเมือง พัฒนาพื้นที่ประเทศ ดูแลประชาชนทุกมิติ

'บิ๊กป้อม' ถก กก.นโยบายผังเมือง พัฒนาพื้นที่ประเทศ ดูแลประชาชนทุกมิติ
มติชน
25 ธันวาคม 2563 ( 12:31 )
25
'บิ๊กป้อม' ถก กก.นโยบายผังเมือง พัฒนาพื้นที่ประเทศ ดูแลประชาชนทุกมิติ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าของการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ที่ประชุมร่วมพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทั้งเมือง พ.ศ.2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 มาตรา 10 วรรคสอง และมาตรา 75 (7) ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยให้มีสรุปผล การดำเนินการวางและจัดทำผังเมือง ตามมาตรา 8 และผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติตามมาตรา 78 เพื่อให้การกำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับการผังเมืองและการพัฒนาเมืองของประเทศ เกิดความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ นโยบายการผังเมืองแห่งชาติที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงสมควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติขึ้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยในการวินิจฉัย และกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ (ตามมาตรา 78 วรรคหนึ่ง)


 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ผลจากการประชุมครั้งนี้ ขอให้ฝ่ายเลขาฯนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากที่ประชุมไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา จากนั้นให้เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบต่อไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การพัฒนาในหลายด้านของประเทศอาจต้องหยุดชะงักลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศในมิติต่างๆ ด้วย ดังนั้น ขอฝากให้กรรมการทุกท่านร่วมมือ ร่วมใจกัน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับ การพัฒนาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาด ได้คลี่คลายลงสำหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากกรรมการทุกท่านในวันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและขอให้กระทรวง มหาดไทย นำไปพิจารณาดำเนินการและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ นโยบายการผังเมืองแห่งชาติในโอกาสต่อไป และ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติตามมาตรา 78

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง