บอร์ดเคาะช่วยผู้พิการกู้ฉุกเฉินประกอบอาชีพ รายละไม่เกินหมื่น ไร้ดอกเบี้ย-ไม่ต้องค้ำ

บอร์ดเคาะช่วยผู้พิการกู้ฉุกเฉินประกอบอาชีพ รายละไม่เกินหมื่น ไร้ดอกเบี้ย-ไม่ต้องค้ำ
ข่าวสด
20 สิงหาคม 2563 ( 16:58 )
82
บอร์ดเคาะช่วยผู้พิการกู้ฉุกเฉินประกอบอาชีพ รายละไม่เกินหมื่น ไร้ดอกเบี้ย-ไม่ต้องค้ำ

 

บอร์ดเคาะช่วยผู้พิการกู้ฉุกเฉินประกอบอาชีพ รายละไม่เกินหมื่น ไม่มีดอกเบี้ย-ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เพิ่มช่องทางยื่นคำขอยืมเงินทำกิน ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

 

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ โดยที่ประชุมมีมติให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการให้เข้าถึงเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจัดสรรเงินกองทุนฯ จำนวน 2,000 ล้านบาท ไว้แล้ว

 

และที่ประชุมเห็นชอบการปรับแก้ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนฯ มีสาระสำคัญคือ 1.ให้การกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกัน

 

2.วงเงินกู้ฉุกเฉินไม่เกินรายละ 1 หมื่นบาท กำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น 2 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญากู้ 3.ไม่มีดอกเบี้ย และอาจให้เริ่มชำระหนี้คืนเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญากู้ยืม และ 4.เพิ่มช่องทางในการยื่นคำขอก็ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

 

ทั้งนี้นายจุรินทร์ สั่งการให้กองทุนฯ เร่งดำเนินการออกประกาศใหม่ภายใน 30 วัน และวางระบบการทำงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้กระชับรวดเร็ว เพื่อกระบวนการพิจารณาการปล่อยสินเชื่อแก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ จะได้เสร็จสิ้นในหนึ่งเดือนนับแต่วันยื่นขอกู้ เพราะเข้าใจถึงหัวอกผู้พิการในช่วงของความยากลำบาก