ประยุทธ์ หนุน พัฒนาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ แทนการกักตัว

ประยุทธ์ หนุน พัฒนาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ แทนการกักตัว
มติชน
22 กันยายน 2564 ( 18:15 )
10
ประยุทธ์ หนุน พัฒนาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ แทนการกักตัว

ข่าววันนี้ 22 ก.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานรับฟังการนำเสนอผลการพัฒนาต้นแบบนโยบาย ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดยสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ผ่านระบบ VTC จากห้อง PMOC ตึกไทยคู่ฟ้า โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อต้นแบบนโยบายของผู้เข้าร่วมหลักสูตร

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่ง ว่า ขอให้เร่งรัดการทำงานให้ครอบคลุมการพัฒนาในทุกมิติอย่างทั่วถึง ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันภาครัฐต้องเดินหน้าด้วยการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลที่ถูกต้องและเหมาะสมมาใช้ และเน้นย้ำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งดำเนินการเกี่ยวกับการนำ Agri-Map มาใช้ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตร ผลผลิต และการวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด รวมทั้งนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในการพัฒนาพื้นที่แปลงเล็ก เน้นการทำการเกษตรแบบเกษตรแปลงรวม และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งใช้กลไก คทช. ในการจัดสรรที่ดินให้ประชาชนทำประโยชน์โดยใช้พื้นที่น้อยแต่ให้ได้ประโยชน์มาก

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฟื้นฟูการท่องเที่ยวและการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ ให้เร่งรัดการดำเนินการเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้สามารถท่องเที่ยวได้ทุกช่วงฤดูกาล และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่แทนการกักตัว รวมถึงการคัดกรองการเข้าออกประเทศที่ต้องพัฒนาขั้นตอนการดำเนินการให้สะดวกรวดเร็ว จำกัดพื้นที่เคลื่อนย้ายที่เหมาะสมสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและแรงงาน โดยเห็นควรให้มีการพัฒนา Digital Platform โดยนำข้อมูลแต่ละจังหวัดเข้ามาเชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง