รีเซต

ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาต่างด้าว ประเภทอยู่ไทยไม่เกิน 30 วัน เป็น 45 วัน ถึง 30 ก.ย.64

ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาต่างด้าว ประเภทอยู่ไทยไม่เกิน 30 วัน เป็น 45 วัน ถึง 30 ก.ย.64
มติชน
22 ธันวาคม 2563 ( 16:19 )
59
ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาต่างด้าว ประเภทอยู่ไทยไม่เกิน 30 วัน เป็น 45 วัน ถึง 30 ก.ย.64

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 22 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิ่มระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เนื่องจากคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ทั้งประเภทที่ต้องได้รับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลและประเภทที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา ซึ่งมีระยะเวลาการพํานักในราชอาณาจักรไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามา โดยคนต่างด้าวต้องเข้ารับการกักกันเป็นเวลา 14 วัน ทําให้มีระยะเวลาไม่เพียงพอ สําหรับการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการพํานักในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวประเภทดังกล่าวอีก 15 วัน รวมเป็น 45 วัน ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564