รีเซต

ครม. อนุมัติอัตรา ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 45,684 อัตรา สู้โควิด 24 ชั่วโมง

ครม. อนุมัติอัตรา ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 45,684 อัตรา สู้โควิด 24 ชั่วโมง
ข่าวสด
7 เมษายน 2563 ( 16:16 )
130
ครม. อนุมัติอัตรา ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 45,684 อัตรา สู้โควิด 24 ชั่วโมง

 

ครม. อนุมัติอัตรา ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 7 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ด้วยสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากอย่างรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการเพิ่มขีดความสามารถด้านกำลังคนให้มีจำนวนเพียงพอ และมีสมรรถนะเหมาะสมในการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมการแพร่กระจายของโรค รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน

การขออนุมัติตำแหน่งข้าราชการอัตราตั้งใหม่นี้ เป็นการขอบรรจุบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ ในการทำงานวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นกำลังหลักในกรปฏิบัติงานด่านหน้า ทำงานในที่ที่มีความเสี่ยง ต้องทำงานผลัดเวรตลอด 24 ชั่วโมง

เกาะติดข่าวโควิด กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account

ในส่วนของรายละเอียดการบรรจุข้าราชการใหม่ มีดังนี้ 1.อัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 24 สายงานรวมทั้งสิ้น 38,105 อัตรา

2.อัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2563 ใน 5 สายงาน จำนวน 7,579 อัตรา

3.คัดเลือกบรรจุบุคคลซึ่งมิได้สำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ กพ. กำหนด ให้คัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน กพ.ที่ นร1004/ว/17 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 ในส่วนของการบรรจุอัตรข้าราชการใหม่นั้น ในรายละเอียดหลักเกณฑ์จะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุม คปร (ซึ่งกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงานภายใน 2 สัปดาห์) จากนั้นจะส่งเรื่องให้ กพ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการนำเสนอ รายงานต่อ ครม เพื่อรับทราบตามที่ ครม ได้อนุมัติ ต่อไป

น.ส.ไตรศุลี ยังกล่าวว่า ครม.ยังได้พิจารณามาตรการการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขดังนี้ สนับสนุนเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรโควตาพิเศษความดีความชอบพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารรณสุข การปรับสิทธิประโยชน์ของบุคลากรที่ได้รับความเสียหายกรณีปฏิบัติหน้าที่ (กรณีเสียชีวิต เจ็บป่วย ทุพพลภาพ)และนับเวลาอายุราชการทวีคูณเพิ่อคำนวณบำเหน็จบำนาญ ลดอัตรดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนบุคคลกรุงไทยยธนวัฏ/ ธนาคารออมสิน ระยะเวลา 1 ปี

สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ปรับอัตราชดเชยใน ม.18ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการทางสาธารณสุข (กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 จำนวน 2 เท่าจากอัตราเดิม)

ทั้งนี้ ครม.ได้มีมติอนุมัติในหลักการ ส่วนในรายละเอียดให้ไปหารือเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียด โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้นำความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาประกอบการจัดทำด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง