รีเซต

กรมชลประทานกำชับสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ จ.เลย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เสร็จก.ย.64

กรมชลประทานกำชับสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ จ.เลย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เสร็จก.ย.64
มติชน
11 กุมภาพันธ์ 2564 ( 15:23 )
79
กรมชลประทานกำชับสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ จ.เลย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เสร็จก.ย.64

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายก่อสร้าง มอบหมายให้ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย โดยมีนายนพดล ปิยะธรรมธาดา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า(ด้านวางแผนและโครงการ) นายนรินทร ชามทอง ผู้อำนวยการส่วนโรงงาน นายคำนึง คงรอด ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 นายศักดิ์มงคล มิ่งเมือง ผู้อำนวยการส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 

งานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ดำเนินงานโดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ระยะเวลาดำเนินงานรวม 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ2564 ประกอบด้วย ทำนบดิน ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 326.20 เมตร สูง 33.00 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 7.43 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) อาคารระบายน้ำล้น ขนาดช่องระบายน้ำยาว 70 เมตร สามารถระบายน้ำได้ 232 ลบ.ม./วินาที และอาคารส่งน้ำสามารถระบายน้ำได้ 20.658 ลบ.ม./วินาที ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 7,348 ไร่ โดยฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 3 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 สำนักเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการในส่วนงานดินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562-2564 จำนวนปริมาณดิน 470,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วประมาณ 190,000 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดป็น 40.4 เปอร์เซ็นต์

 

ภาพรวมงานก่อสร่างอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จกว่า 75 เปอร์เซนต์ และจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 ซึ่งอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีความจุของอ่างเก็บน้ำ 7.43 ล้านลบ.ม. เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการอุปโภคบริโภคเพียงพอในเขต 7 หมู่บ้านและช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตตัวอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบสามารถลดพื้นที่รับน้ำฝนที่ก่อให้เกิดน้ำหลากได้ประมาณร้อยละ 6.25 ของพื้นที่รับน้ำฝนที่ก่อให้เกิดน้ำหลากที่อำเภอวังสะพุง

 

ทั้งนี้ นายสุพิศ ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 3 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 ให้วางแผนบริหารจัดการทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ในงานนี้ ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน คาดการณ์ปัญหาอุปสรคคต่างๆและแก้ไขให้ทันท่วงทีเพื่อให้งานที่รับผิดชอบเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

 

อนึ่ง ลุ่มน้ำห้วยน้ำทบเป็นลุ่มน้ำย่อยของแม่น้ำเลย มีพื้นที่ทั้งหมด 174 ตร.กม. หรือร้อยละ 4 ของลุ่มน้ำเลย ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลหนองงิ้ว ตำบลเขาหลวง และตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย