การบินไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ขอไม่ส่งงบการเงินรายไตรมาส เป็นส่งทุก 6 เดือน

การบินไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ขอไม่ส่งงบการเงินรายไตรมาส เป็นส่งทุก 6 เดือน
ข่าวสด
14 พฤษภาคม 2564 ( 00:57 )
15
การบินไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ขอไม่ส่งงบการเงินรายไตรมาส เป็นส่งทุก 6 เดือน

การบินไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ขอไม่ส่งงบการเงินรายไตรมาส เป็นส่งทุก 6 เดือน พร้อมเปิดเผยความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการทุก 3 เดือน

 

 

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2564 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า การบินไทยขอแจ้งไม่ส่งงบการเงินรายไตรมาส ตั้งแต่งวดไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทได้รับการยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ข้อ 26 (1)

 

 

ในการนี้ บริษัทจะส่งรายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีบัญชี พร้อมรายงานวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis) ภายใน 45 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีบัญชี และจะส่งงบการเงินประจำรอบปีบัญชี ฉบับตรวจสอบภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุก 3 เดือน เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง