รีเซต

'บิ๊กแก้ว' นำประชุมผบ.เหล่าทัพ เสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือมิตรประเทศ

'บิ๊กแก้ว' นำประชุมผบ.เหล่าทัพ เสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือมิตรประเทศ
มติชน
6 กรกฎาคม 2565 ( 14:22 )
146
'บิ๊กแก้ว' นำประชุมผบ.เหล่าทัพ เสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือมิตรประเทศ

ข่าววันนี้ 6 กรกฎาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ(ผบ.ทร.) พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ.ทอ.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) และ พล.อ.อภินันท์ คำเพราะ รองผู้บัญชาการทหารบก เข้าร่วมประชุม

 

ในการประชุมฯ ในครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในภูมิภาค และหารือแนวทางดำเนินความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ประสานสอดคล้องในทุกระดับ ยึดมั่นการเคารพในหลักการอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน สนับสนุนให้ทุกฝ่ายใช้ความพยายามในการเจรจาแก้ไขสถานการณ์โดยสันติวิธี และสอดคล้องกับกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศ ยึดมั่นในความเป็นแกนกลางของอาเซียน ดำเนินการสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงร่วมกัน มุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือและขยายความสัมพันธ์อย่างสมดุล อีกทั้งดำรงความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศในทุกสถานการณ์ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหา

 

 

กองทัพบก ได้นำเสนอแนวทางการจัดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนามให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 (ชาย, หญิง) ระหว่างวันที่ 8-24 มิถุนายน 65 โดยสามารถลงทะเบียนเลือกวันที่สะดวกได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน www.tdc.mi.th ในส่วนของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 ทุกนาย กำหนดให้เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี และสามารถตรวจสอบวันที่ ที่จะเข้ารับการฝึกฯ (ผลัดฝึก) ได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร www.ruksadindan.com ระหว่างวันที่ 15-24 มิถุนายน 65

 

นอกจากนั้น กองทัพบก ยังได้รายงานผลการเดินทางเยือนกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างเป็นทางการของ ผู้บัญชาการทหารบก และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศอาเซียน

 

กองทัพเรือ ได้รายงานผลการปฏิบัติของกองทัพเรือ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การพิทักษ์รักษา ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงของรัฐ การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ และการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการสร้างกองทัพไทยที่เข้มแข็ง ทันสมัย และเป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธา ของประชาชน

 

 

กองทัพอากาศ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาด้านการปฏิบัติการแบบหลายมิติ (Muti-Domain Operation : MDO) เครื่องบินรบ ยุคที่ 5 Generation 5, UCAV และระบบป้องกันภัยทางอากาศขึ้นตามลำดับความสำคัญ เพื่อรองรับการปฏิบัติการแบบหลายมิติ โครงการการจัดหาเครื่องบินรบ ยุคที่ 5 Generation 5 หรือ F-35A ที่มีขีดความสามารถล่องหนในพื้นที่การรบ (Stealth) และมีสมรรถนะสูง อีกทั้งได้พิจารณาศึกษา UCAV และระบบป้องกันภัยทางอากาศ (GBAD) ที่มีประสิทธิภาพสูง ได้ถูกบรรจุเป็นโครงการที่จะจัดหาในอนาคต เพื่อรองรับการปฏิบัติการในการสนับสนุนกองทัพบก กองทัพเรือ และการปฏิบัติการร่วม เพื่อมุ่งสู่การเป็นกองทัพอากาศคุณภาพ รักษาความมั่นคงแห่งชาติ และเคียงข้างประชาชนสืบไป

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้นำระบบเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมาใช้ในการปฏิบัติงานสืบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ภายใต้กรอบแนวคิด 2 มิติ ได้แก่ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี AI ด้านความปลอดภัยมาใช้ และการนำระบบกล้องวงจรปิดแบบราคาประหยัด มาใช้ในการป้องกันและปราบปรามในพื้นที่ชุมชนเมือง โดยจะขยายโครงการฯ ทั้งสองมิติไปยังทุกจังหวัดในอนาคต

 

ทั้งนี้ ผบ.ทสส. ได้กล่าวเน้นย้ำให้เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 65 ให้สมพระเกียรติ ตลอดจนปลูกฝังกำลังพลทุกนายให้มีความจงรักภักดี ปกป้อง พิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้เหล่าทัพดำเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินการของรัฐบาล ด้วยการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับและทุกด้านกับนานาประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง