กาญฯ สั่งปิดโรงงานอาหาร-หมู่บ้านหัวพงษ์ 14 วัน หลังโควิดระบาดหนัก

กาญฯ สั่งปิดโรงงานอาหาร-หมู่บ้านหัวพงษ์ 14 วัน หลังโควิดระบาดหนัก
มติชน
16 กรกฎาคม 2564 ( 07:38 )
18
กาญฯ สั่งปิดโรงงานอาหาร-หมู่บ้านหัวพงษ์ 14 วัน หลังโควิดระบาดหนัก

 

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงนามในประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3023/2564 เรื่อง ปิดบริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำกัด และบริษัทในเครือ (5 แห่ง) บริษัท ฟรุตตี้ดราย จำกัด และหมู่บ้านหัวพงษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลแสนตอ อำเภอทำมะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว

 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) ผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอทำมะกา มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดไปยังผู้ติดเชื้อรายใหม่ ประกอบกับอำเภอทำมะกา เป็นพื้นที่ที่มีสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง มีกลุ่มแรงงาน และสถานประกอบการโรงงานใกล้ชุมชน ซึ่งมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค

 

 

จากการสุ่มตรวจเชิงรุกพบข้อมูลของผู้ติดเชื้อในบางโรงงาน อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคออกไปเป็นวงกว้าง

 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (1) และ (7) มาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบข้อ 2 ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และข้อ 9 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 3423/2564 รายละเอียดดังนี้

 

 

ข้อ 1 กำหนดปิดบริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำกัด และบริษัทในเครือ 5 แห่ง (บริษัท แวนด้าพรีเสิร์ฟฟู้ด จำกัด บริษัท แวนด้า แฟคทอรี่ จำกัด บริษัท แวนด้าโฟรเซ่น จำกัด บริษัท กาญจน์คอร์น จำกัด และบริษัท ไทยโคคอน ฟู้ด จำกัด) และบริษัท ฟรุตตี้ดราย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 กรกฎาคม 2564 ยกเว้น ผู้ประกอบการที่มีวัตถุดิบคงค้าง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ให้บริหารจัดการวัตถุดิบให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน (วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2564) โดยจำกัดจำนวนแรงงานให้น้อยที่สุด

 

 

ข้อ 2 กำหนดปิดหมู่บ้านหัวพงษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลแสนตอ อำเภอทำมะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาด

 

 

ข้อ 3 ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานพื้นที่หมู่บ้านหัวพงษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ใดมีความจำเป็นมีเหตุฉุกเฉินต้องออกนอกเคหสถาน ให้ขออนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

ข้อ 4 ห้ามผู้ใดเข้า – ออกพื้นที่หมู่บ้านหัวพงษ์ หมู่ที่ 7 ตำบลแสนตอ อำเภอทำมะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 กรกฎาคม 2564 เว้นแต่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย

 

 

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 รรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 หากผู้ใดฝ่าผืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 สั่ง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากมีการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ที่ โรงงานบริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำกัด และบริษัทในเครือ (5 แห่ง) บริษัท ฟรุตตี้ดราย จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตและจำหน่ายพืชผักและผลไม้แปรรูปเพื่อการส่งออกรายใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ 7 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จำนวน 49 ราย (ทั้งแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว)

โดยที่ประชุมสรุปว่า 1.ปิดพื้นที่หมู่ 7 และโรงงานทั้งหมด ห้ามเข้า-ออก เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 15-28 ก.ค.64 และให้อำเภอตั้งจุดตรวจรอบพื้นที่ 3 จุด ทันที พร้อมกันนี้ให้ตรวจหาเชื้อคนในชุมชนทั้งหมด จำนวนประมาณ 3,000 คน ให้เสร็จโดยเร็ว และตั้งโรงพยาบาลสนามในโรงงาน

ขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีได้เตรียมโรงพยาบาลสนามไว้แล้ว จำนวน 3 จุด รวม 740 เตียง ดังนี้ 1.อาคารหอพักแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลมะการักษ์ จำนวน 340 เตียง 2.อาคารศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 100 เตียง และ 3.ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ มณฑลทหารบกที่ 17 จำนวน 300 เตียง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง