รีเซต

นครพนม One Stop Service บูรณาการหน่วยงาน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

นครพนม One Stop Service บูรณาการหน่วยงาน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
77ข่าวเด็ด
13 สิงหาคม 2563 ( 08:33 )
56
นครพนม One Stop Service บูรณาการหน่วยงาน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

นครพนม – One Stop Service บูรณาการหน่วยงาน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร.9

 

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่โรงเรียนชุมชนประสานมิตร บ้านนาคูณใหญ่ ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ นำทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนแบบครบวงจรในจุดเดียว One Stop Service (วัน สต๊อป เซอร์วิส) ตามโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่มีการบูรณาการร่วมกับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ที่ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริการทำทันตกรรม และให้คำปรึกษาคำแนะนำปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งการแพทย์ไทยและแผนปัจจุบันเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการร่วมกันกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และการประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จากนั้นเป็นการแนะนำส่วนราชการต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้รู้จักเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ารับบริการได้ถูกต้องตามความต้องการ โดยในโอกาสนี้เกษตรจังหวัดนครพนมได้มีการเล่าถึงประสบการณ์ของการได้พบเห็นบุคคลที่ประสบผลสำเร็จจากการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวความคิดสู่การทำการเกษตรยุคใหม่

 

ทั้งยังได้นำเอานโยบายของรัฐบาล และแนวทางในการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ไปชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ และเข้าใจรวมถึงตอบข้อซักถามที่ประชาชนสงสัย จากนั้นได้มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำชุมชน เพื่อให้นำไปปล่อยตามแหล่งน้ำของชุมชนเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรธรรมชาติ และมอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7 ทุน มอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน และมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และของสโมสรไลออนส์จังหวัดนครพนม


จากนั้นทุกคนจึงได้แยกย้ายกันไปใช้บริการตามหน่วยเคลื่อนที่ต่าง ๆ ที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ตามความต้องการของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสุขภาพกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ฯ การเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ที่ดิน ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การเลือกใช้พลังงาน การทำบัตรประชาชน การฝากเงินออม การทำประกันสังคม การทำประกันภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปจนถึงการรับคำปรึกษาคำแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย การสร้างบ้าน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน การรับแจกพันธุ์ต้นไม้ การขึ้นทะเบียนและทำหมันสัตว์ การเลือกซื้อสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร และสินค้า OTOP จากหน่วยงานที่มาจัดบูธจำหน่าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง