‘สภาเกษตรกรฯ’ เปิดเวทีระดมความเห็น พร้อมเสนอรัฐตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้เลี้ยงสุกร 1 พันล้าน

‘สภาเกษตรกรฯ’ เปิดเวทีระดมความเห็น พร้อมเสนอรัฐตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้เลี้ยงสุกร 1 พันล้าน
มติชน
31 สิงหาคม 2564 ( 13:56 )
6
‘สภาเกษตรกรฯ’ เปิดเวทีระดมความเห็น พร้อมเสนอรัฐตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้เลี้ยงสุกร 1 พันล้าน

‘สภาเกษตรกรฯ’ เปิดเวทีระดมความเห็น พร้อมเสนอรัฐตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้เลี้ยงสุกร 1 พันล้าน แนะบริหารแบบภาคีความร่วมมือ หวังอุดช่องโหว่แก้ไขปัญหาล่าช้า

 

 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ครั้งที่ 4/2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ว่า การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันหาทางออกและแนวทางในการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร อาทิ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือเอเอสเอฟ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง เกษตรกรต้องสูญเสียสุกรที่ป่วยตายจากโรคถึง 30%/ปี และไม่สามารถเลี้ยงสุกรต่อไปได้ เนื่องจากเชื้อโรคยังสะสมอยู่ในพื้นที่ และในอนาคตอาจถึงขั้นต้องสูญเสียอาชีพการเลี้ยงสุกรไปในที่สุด ซึ่งมูลค่าความเสียหายโดยรวมไม่ต่ำกว่า 150,000 ล้านบาท/ปี นอกจากนี้ การเกิดโรคระบาดต่างๆ ในสุกรยังส่งผลเสียต่อโอกาสในการส่งออกสุกรมีชีวิต เนื้อสุกรแช่แข็งและผลิตภัณฑ์สุกรไปจำหน่ายในต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 22,000 ล้านบาท/ปี อีกด้วย

 

 

 

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพแก่เกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารของประเทศไทย ที่ประชุมฯ จึงจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย โครงการฟื้นฟูเยียวยาและปรับโครงสร้างการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายกลางถึงรายย่อยทั้งประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแบบยั่งยืน โดยเตรียมเสนอแนวทางในการดำเนินงาน แบ่งเป็น มาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที อาทิ เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยประเดิมงบประมาณอย่างน้อย 1,000 ล้านบาท โดยต้องการให้กองทุนดังกล่าวมีการบริหารแบบภาคีเครือความร่วมมือ หรือประกอบไปด้วย นักวิชาการ ตัวแทนผู้เลี้ยงสุกร และรัฐบาล ไม่เห็นด้วยที่กองทุนดังกล่าวจะบริหารงานผ่านราชการเพียงหน่วยงานเดียว อยากเห็นกองทุนนี้บริหารงานแบบอิสระ เพื่อให้เกษตรกรฯ ที่ได้รับความเดือดร้อนในแต่ละช่วงเวลา อาทิ ราคาสุกรตกต่ำ หรือพบการแพร่ระบาดหนักในสุกร ก็สามารถนำเงินในกองทุนนี้มาช่วยเหลือเกษตรกรในเบื้องต้นได้รวดเร็วกว่าการรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่กว่าจะทราบปัญหาอาจกินเวลาไปถึง 2-3 ปี อีกด้วย ดังนั้น จึงอยากให้มีการจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

 

 

 

 

นายประพัฒน์ กล่าวว่า มาตรการระยะปานกลาง ภายใน 3 ปี ได้แก่ การเร่งรัดให้กรมปศุสัตว์ เพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย ชันสูตรโรค ที่ได้มาตรฐาน ทั้งกำลังคนและเครื่องมือ หรือสร้างเครือข่ายการชันสูตรโรคกับมหาวิทยาลัยต่างๆในภูมิภาค เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ในการเคลื่อนย้ายและควบคุมโรค, สนับสนุนให้มีการวิจัย และพัฒนาการเลี้ยงสุกรเข้าสู่ ระบบ Precision agriculture ที่เหมาะสมกับเกษตรกรแต่ละระดับรวมถึงการวิจัยวัคซีน และชีวภัณฑ์ต่างๆเพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศร่วมกับกรมปศุสัตว์ และ มาตรการระยะยาว ภายใน 5 ปี ได้แก่ การกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ให้ประเทศไทยปลอดจากโรคปากและเท้าเปื่อย หรือควบคุมโรคได้ด้วยวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ภาคเอกชน หรือกลุ่มเกษตรกร ตั้งโรงงานผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในประเทศและจำหน่ายในกลุ่มอาเซียนโดยอาจอยู่ในรูป 4 P ได้แก่ Public Private Professional และPeople Partnership

 

 

 

 

“นอกจากนี้อยากให้ผู้เลี้ยงสุกรเข้าถึงการประกันภัยสุกร ทั้งสุกรขุน และพ่อแม่พันธุ์ ซึ่งหลังจากได้คุยกับทางสมาคมวินาศภัย และคณะกรรมการประกันภัย ทุกฝ่ายเห็นตรงกันแต่ยังมีบางอย่างที่ต้องปรับจูนกันเล็กน้อย โดยเรื่องนี้ก็จะมีการเสนอไปยังรัฐบาลให้รับทราบเช่นกัน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการประกันภัยสุกรสักระยะเวลาหนึ่ง ส่วนจะเป็นช่วงเวลาคงจะต้องมีการหารือร่วกันอีกครั้งหนึ่ง อาจจะใช้ลักษณะเดียวกันกับการประกันข้าวนาปี แต่ไม่ได้ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้เลี้ยงสุกร หรือปศุสัตว์ประเภทอื่นๆ ในระยะยาว อยากให้กำหนดเวลาในการช่วยเหลือและลดการช่วยเหลือลงมาเรื่อยๆ เพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถพึ่งพาตัวเองและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในที่สุด” นายประพัฒน์ กล่าว

 

 

 

นายประพัฒน์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม การประชุมในครั้งนี้ ทางสภาเเกษตรกรฯ จะรวบรวมข้อคิดเห็นทั้งหมดเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (พิกบอร์ด) ในเร็วๆ นี้ ต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง