‘ประภัตร’ เร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวหวังทวงคืนแชมป์ - ชี้ประเทศคู่แข่งก้าวสู่ผู้ส่งออกหลักแล้ว

‘ประภัตร’ เร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวหวังทวงคืนแชมป์ - ชี้ประเทศคู่แข่งก้าวสู่ผู้ส่งออกหลักแล้ว
ข่าวสด
17 กรกฎาคม 2563 ( 16:05 )
45
‘ประภัตร’ เร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวหวังทวงคืนแชมป์ - ชี้ประเทศคู่แข่งก้าวสู่ผู้ส่งออกหลักแล้ว

 

‘ประภัตร’ เร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวหวังทวงคืนแชมป์ส่งออก - กรมการข้าวจึงจัดให้มีการประกวดผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้น เพื่อนำมาต่อยอดใช้เป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพต่อไป

‘ประภัตร’ทวงคืนแชมป์ส่งออกข้าว - นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการส่งออกข้าวของไทยให้เข้มแข็งขึ้น ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายกรัฐมนตรีให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด กรมการข้าวจึงจัดให้มีการประกวดผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้น เพื่อนำมาต่อยอดใช้เป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพต่อไป และจะมีการจัดประกวดทุกปีเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนาและรักษาเมล็ดพันธุ์เอาไว้

ทั้งนี้ ไทยมีพันธุ์ข้าวที่หลากหลายมาก แต่มีการนำมาปลูกเพียง 10 สายพันธุ์ อีกทั้งที่ผ่านมาคุณภาพข้าวของไทยลดลงตามลำดับ ทั้งความหอม และผลผลิตต่อไร่ ประกอบกับคู่แข่ง เช่น อินเดีย กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม จีนได้ปรับปรุงพันธุ์ จนเป็นที่ยอมรับของตลาด ก้าวเป็นผู้ส่งออกหลักของโลก ทำให้ไทยต้องเร่งปรับปรุงทุกกระบวนการผลิต โดยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน กรมการข้าวเป็นส่งเสริมการผลิต ปรับปรุงพันธุ์ ภาคเอกชน ต้องหาข้อมูลการตลาดซึ่งเบื้องต้นระบุว่าต้องการข้าวพื้นนุ่ม ในขณะที่สถาบันการศึกษา ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยต่างๆ ด้วย เพื่อผลักดันให้ไทยทวงแชมป์การส่งออกข้าวอันดับ 1 ให้ได้

“ความหอมของข้าวที่จางลง เพราะเมล็ดพันธุ์ไม่ดี เปอร์เซ็นต์งอกก็ต่ำ ทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง เราต้องพัฒนา ให้ดีขึ้น กรมการข้าว ต้องคิดค้นเมล็ดพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มากที่สุดจากความต้องการทั้งประเทศ 1 ล้านตัน การผลิตยังอยู่ในหลัก 1 แสนตันเท่านั้น และการผลิตเมล็ดพันธุ์ต้องฟังตลาดด้วยว่าต้องการข้าวนุ่ม ที่เรามีไม่พอเราต้องเร่งอีกผลิตอีก ทางเอกชน มหาวิทยาลัยก็ต้องร่วมมือกัน”

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า สำหรับการจัดงานประกวดข้าวครั้งนี้ มีผู้ส่งตัวอย่างข้าวเข้าประกวดจำนวน 131 ตัวอย่าง โดยคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกตัดสินผู้ชนะทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ผู้ชนะเลิศประเภทข้าวหอมมะลิไทย (พันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105) นายพศิน ตรงใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ผู้ชนะเลิศประเภทข้าวหอมไทย (พันธุ์ข้าว PTT 13036-5-1-1-1-6) ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผู้ชนะเลิศประเภทข้าวขาวพื้นนุ่ม (พันธุ์ข้าว พิษณุโลก 80) สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัดอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ชนะเลิศประเภทข้าวขาวพื้นแข็ง (พันธุ์ข้าว 20RJP-2) บริษัท รวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ ผู้ชนะเลิศประเภทข้าวเหนียว (พันธุ์ข้าวกข 6) นางทองใส คำเจริญอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

การจัดงานครั้งนี้จะช่วยเพิ่มแนวคิดมุมมองทางด้านกำลังการผลิต ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับงานวิจัยทางด้านข้าว เปิดโอกาสให้เกษตรกร นักปรับปรุงพันธุ์ และผู้ที่สนใจ สามารถส่งพันธุ์ข้าวเข้าประกวด ซึ่งพันธุ์ข้าวที่ได้รับการคัดเลือก จะนำไปต่อยอดสู่การขยายเชิงการค้า เป็นข้อมูลการวางแผนออกติดตาม และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประเมินผลที่มีความโดดเด่นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณการผลิตสูงมากขึ้นต่อไป