รีเซต

จัดพิธีทำบุญเทศน์มหาชาติฯ เทิดพระเกียรติฯ

จัดพิธีทำบุญเทศน์มหาชาติฯ เทิดพระเกียรติฯ
77ข่าวเด็ด
17 กรกฎาคม 2563 ( 07:05 )
105
จัดพิธีทำบุญเทศน์มหาชาติฯ เทิดพระเกียรติฯ

จังหวัดน่าน จัดพิธีทำบุญตักบาตร และเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว ที่เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

ข่าวน่าน วันนี้ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่วัดมิ่งเมือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน จัดพิธีทำบุญตักบาตร และเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในใต้งาน มหกรรมวิถีถิ่น สืบสานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดน่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี  โดยช่วงเช้า ได้มีพิธีทำบุญใส่บาตร พระสงฆ์จำนวน 66 รูป ต่อมาช่วงสาย ได้มีพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ประกาศให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย”

ด้วยตระหนักในพระปรีชาสามารถในด้านกิจกรรมอันเนื่องด้วยงานวัฒนธรรมของชาติเสมอมา โดยเฉพาะทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยาวัตร ในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่างๆ เช่น พระพุทธศาสนา ภาษา วรรณกรรมประวัติศาสตร์โบราณคดี งานช่าง สถาปัตยกรรมและดนตรีไทย

รวมทั้งได้ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการสร้างสรรค์และธำรงรักษามรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดถึงลูกหลาน พระองค์ ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสมัญญา เมื่อ พ.ศ.2531 ว่า “พระเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ”วิศิษฏศิลปิน” เมื่อพ.ศ.2546 ซึ่งมีความหมายว่า ทรงพระปรีชาสามารถในการเป็นศิลปิน ทรงมีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรม และทรงเป็นเมธีทางด้านวัฒนธรรมจากหนังสือ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารีกับการอนุรักษ์มรดกไทย”

ในโอกาสนี้จังหวัดน่าน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านจึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรตินี้ขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่พระองค์ ได้ทรงอุทิศเวลา และทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญา ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์ และความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของประเทศชาติตลอดมา

ภาพ/ข่าว พ.อ.พยอม บุญทร นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน 77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง