สภากาชาดไทยทำหนังสือด่วนที่สุด แจ้งนายกเหล่ากาชาด จับมือรัฐ-เอกชน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สภากาชาดไทยทำหนังสือด่วนที่สุด แจ้งนายกเหล่ากาชาด จับมือรัฐ-เอกชน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มติชน
26 กันยายน 2564 ( 11:48 )
6
สภากาชาดไทยทำหนังสือด่วนที่สุด แจ้งนายกเหล่ากาชาด จับมือรัฐ-เอกชน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 26 กันยายน นายกฤษฎา บุญราช   ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกเหล่ากาชาดทุกจังหวัดว่าตามที่เกิดพายุพัดเข้าประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม นั้น

 

 

เนื่องจากปริมาณน้ำท่วมในครั้งนี้มีผลกระทบในหลายพื้นที่และระดับน้ำค่อนข้างสูง ทำให้ประชาชนต้องอพยพออกจากที่พักอาศัย จึงขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมดังนี้

 

 

   1.ขอให้ประสานงานกับหน่วยราชการและองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ เช่น สำนักงาน ปภ./สำนักงาน พม./สำนักงาน สธ.รวมทั้งนายอำเภอพื้นที่/ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยทหารในพื้นที่เพื่อรับมอบภารกิจจากจังหวัดในการลงไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเพื่อมิให้ซ้ำซ้อนกันในการระดมความช่วยเหลือให้แก่ประชาชน เช่น การนำถุงยังชีพไปมอบให้ประชาชน การตั้งจุดทำอาหารปรุงสุก รวมทั้งการแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่ม และของใช้จำเป็นในการช่วยอุทกภัยให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ขอเรียนว่าบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนนั้นจะเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มที่อาจไม่ได้รับความช่วยเหลือตามระบบปกติให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงกัน

 

 

   2.ขณะเดียวกันขอให้ประสานงานกับนายอำเภอพื้นที่เพื่อแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครสภากาชาดไทยในพื้นที่ ออกสำรวจความต้องการในการช่วยเหลือประชาชนผ่านแอปพลิเคชั้น  พ้นภัยเพื่อแจ้งมายังสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯด้วยหรือประสานงานกับสถานีกาชาดในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อร่วมกันช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปด้วย

 

 

    3.ในการลงพื้นที่เพื่อนำสิ่งของไปช่วยเหลือประชาชนนั้น ขอให้ประสานงานกับนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทยประจำอำเภอและหรือสมาชิกยุวกาชาดในโรงเรียนพื้นที่ ตลอดจนกลไกกิ่งกาชาดอำเภอ เพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังอาสาสมัครเหล่านั้นในการออกไปช่วยเหลือประชาชนในแต่ละพื้นที่ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด/กิ่งกาชาดอำเภอด้วย

 

 

   4.ขอให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีของเหล่ากาชาดจังหวัดในการจัดหา/จัดซื้อสิ่งของใช้จำเป็นหรือเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนตามข้อ 1 ก่อน หากไม่เพียงพอขอให้ขออนุมัติใช้งบประมาณเงินสะสมของเหล่ากาชาดจังหวัดมาที่ส่วนกลางได้โดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดจะรีบดำเนินการขออนุมัติให้ต่อไป

 

 

   5.เพื่อให้การประสานงานในส่วนกลางและระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียนร้อยสำนักงานบริหารฯขอมอบหมายผู้รับผิดชอบในการประสานงานประจำสำนักงานดังนี้

 

 

5.1 นายวิทยา จันฉลอง ผช.ผอ.สน.สล.(โทร.093-535-4959)เป็นหัวหน้าคณะทำงานการประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

 

5.2 นายเอกชลิต ผลศรีทอง(โทร.097-491-5392)เป็นผู้ช่วยหัวหน้าคณะทำงานฯทั้งนี้ให้คณะทำงานชุดนี้มีภารกิจในการประสานงานกับหน่วยงานสภากาชาดไทยและหน่วยงานภายนอกในส่วนกลางเช่น สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สำนักงานยุวกาชาด สำนักงานอาสากาชาด กรมปภ.มท. กระทรวง พม.กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน เมื่อเหล่ากาชาดจังหวัด/กิ่งกาชาดอำเภอต้องการขอรับการสนับสนุนใดๆจากส่วนกลางหรือมีปัญหา อุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ ก็ขอให้ประสานงานกับคณะทำงานได้ทันทีด้วยช่องทางการสื่อสารทุกประเภท เพื่อให้การทำงานร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย ทั้งนี้ขอให้รายงานผลการช่วยเหลือในระบบออนไลน์ซึ่งกำหนดไว้แล้วให้สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดทราบเป็นระยะๆด้วย

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง