รีเซต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-ตร. 'ราชองครักษ์พิเศษ' 59 นาย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-ตร. 'ราชองครักษ์พิเศษ' 59 นาย
มติชน
21 กันยายน 2565 ( 18:23 )
66
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-ตร. 'ราชองครักษ์พิเศษ' 59 นาย

21 กันยายน เว็บไซค์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 59 นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พุทธศักราช 2565ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง