ราชกิจจาฯ ประกาศประมวล "จริยธรรมข้าราชการ" 7 ข้อ ต้องกล้าค้านสิ่งที่ผิด

ราชกิจจาฯ ประกาศประมวล "จริยธรรมข้าราชการ" 7 ข้อ ต้องกล้าค้านสิ่งที่ผิด
ข่าวสด
21 พฤษภาคม 2564 ( 10:01 )
35
ราชกิจจาฯ ประกาศประมวล "จริยธรรมข้าราชการ" 7 ข้อ ต้องกล้าค้านสิ่งที่ผิด

ราชกิจจานุเบกษา เปิดประมวลจริยธรรม "ข้าราชการพลเรือน" 7 ข้อ ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ต้องกล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้

 

 

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติ ก.พ.ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบคุคลของข้าราชการพลเรือน จึงจัดทำขึ้นมีเนื้อหาสำคัญ อาทิ

 

 

ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม กล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้าเปิดเผยรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่ยอมทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพียงเพื่อรักษาประโยชน์ของตนเอง

การจัดทำแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน ให้เป็น ไป ตามที่ ก.พ. กำหนด ประกาศ ณ วันที่ 7 พ.ค. ลงนามโดยนายวิษณุ เครืองาม ประธาน ก.พ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง