รีเซต

คพ. จับมือ มว. - บก.จร. ยกศักยภาพตรวจวัดและห้ามใช้รถเสียงดัง

คพ. จับมือ มว. - บก.จร. ยกศักยภาพตรวจวัดและห้ามใช้รถเสียงดัง
ข่าวสด
25 เมษายน 2565 ( 15:01 )
63
คพ. จับมือ มว. - บก.จร. ยกศักยภาพตรวจวัดและห้ามใช้รถเสียงดัง

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. ที่ห้องประชุมรังสิพราหมณกุล ชั้น 2 กองบังคับการตำรวจจราจร โดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวัดระดับเสียงและออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะเสียงดังเกินมาตรฐาน" ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจวัดระดับเสียงจากยานพาหนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) กรมการขนส่งทางบก และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักมาตรวิทยา

นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า คพ.ได้ปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ โดยได้มีการประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ ฉบับลงวันที่ 22 ต.ค. 63 และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 64 โดยปรับวิธีการตรวจวัดให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเทคโนโลยีและเป็นไปตามมาตรฐานสากล และปรับปรุงการกำหนดค่ามาตรฐานระดับเสียงให้สัมพัทธ์กับค่าผลการทดสอบระดับเสียงขณะอยู่กับที่ที่ได้รับการรับรองแบบ โดยกรมการขนส่งทางบก และได้ร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จัดทำคู่มือการตรวจวัดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ขึ้นตามประกาศดังกล่าว

นายพรศักดิ์ กล่าวว่า ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจวัดระดับเสียงจากยานพาหนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บก.จร. กรมการขนส่งทางบก และกรุงเทพมหานคร สามารถปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักมาตรวิทยาสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานทั้งเรื่องความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการตรวจวัดระดับเสียง คพ. ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตรวจวัดระดับเสียงและการออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะเสียงดังเกินมาตรฐาน ให้กับเจ้าหน้าที่ บก.จร. ในระหว่างวันที่ 25 – 28 เม.ย. 65 ซึ่งจะถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อยกระดับความสามารถให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ เพิ่มความน่าเชื่อถือในผลการตรวจวัดและลดข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบ และออกคำสั่งห้ามใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน

นายจรัญ ยะฝา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กล่าวว่า มว. มีความพร้อมในด้านเครื่องมือตรวจวัดเสียงและองค์ความรู้ด้านการวัดที่ถูกต้อง โดยสถาบันได้ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดเครื่องวัดระดับเสียงและเครื่องกำเนิดเสียงของ บก.จร. เพื่อให้แน่ใจผลการวัดมีความถูกต้องแม่นยำ และน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล ที่จะถูกนำไปใช้ในการตัดสินตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎหมาย ซึ่งจะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่ผลการวัดมีค่าเกินเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ลดปัญหามิให้เกิดข้อพิพาท และตำรวจสามารถบังคับใช้งานได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

พันตำรวจเอกชัยณรงค์ ทรัพยสาร ผู้กำกับการกอง 5 กองบังคับการตำรวจจราจร กล่าว การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ถือเป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ วิธีการ ขั้นตอนการตรวจวัดระดับเสียงและการออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะเสียงดังเกินมาตรฐาน ทั้งนี้ บก.จร. มีความพร้อมเรื่องเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงจากยานพาหนะ ซึ่งได้รับการสอบเทียบจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในการตั้งด่านตรวจนั้น บก.จร. จะต้องลงพื้นที่ร่วมกับ คพ. เพื่อให้ช่วยดูแลและทำความเข้าใจกับประชาชน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง